گزارشات روزانه مربوط به کلاس دوم / آموزگار: سرکار خانم ایمنی
 
گزارش روز 6 بهمن
ریاضی:جمع و تفریق با شکل تدریس شد.
علوم:ادامه ی سوالات فصل 9 نوشته شد.(دو زنگ)
فارسی:هم معنی و مخالف های فردوسی پرسیده شد.
کلاس خوشنویسی برگزار گردید.
زنگ مهارت بستنی زمستانی درست شد.
کتاب تفکر تمرینات روز یکشنبه حل گردید.
مسئولیت ها
املای درس فردوسی تمرین شود.
علوم سوالات فصل 9 خوانده شود.(دو روز فرصت دارند.)

گزارش روز دی
 
 
 
 
 
املاء:از درس پروین یک دور رو نویسی درون کتاب نگارش انجام شد.
کلاس هنر برگزار شد.
ریاضی:مقایسه ی واحد های سانتی متر و میلی متر تدریس شد .
ریاضی:مقایسه ی اعداد تکرار و تمرین شد.
آزمون علوم برگزار گردید.
کتاب تفکر تمرینات روز یکشنبه و دوشنبه حل گردید.
مسئولیت ها
آمادگی برای آزمون فارسی نوشته و تمرین شود.
دانش آموزان با خود دانه های مختلف و ذره بین های خود را بیاورند.
شعر پروین تمرین شود.
 
 
 

گزارش روز 28 دی
 
کلاس ورزش برگزار گردید.
ریاضی:اندازه گیری قد و اعضای بدن آموزش داده شد و صفحه ی 87 و 88 کتاب حل گردید.
علوم:فصل 8 با هم بسازیم تدریس و در کلاس به صورت عملی انجام شد.
فارسی:شعر پروین آموزش داده شد و روانخوانی آن پرسیده شد.
املاء:آزمون املای دی ماه برگزار گردید.
تفکر:کتاب تفکر تمرینات روز شنبه حل گردید.
مسئولیت ها
علوم سوالات فصل های 5 و 6 و 7 به خوبی خوانده شود.
شعر پروین حفظ شود.
رضایتنامه آورده شود.
 
 
 

گزارش روز 22 دی
ریاضی:مسئله های حدس و آزمایش تدریس شد و صفحه ی 80 کتاب نوشته شد.
علوم:سوالات فصل 7 پرسیده شد.
کلاس خوشنویسی برگزار گردید.
فارسی:هم معنی و مخالف های درس هنرمند پرسیده شد و تمرینات کتاب حل گردید و شعر من هنرمندم تدریس شد.
مهارت:بچه ها به صورت گروهی ماشین بادکنکی ساختند و مسابقه دادند.
هدیه:تشهد و سلام پرسیده شد.
تمرینات کتاب تفکر نوشته شد.
مسئولیت ها
شعر من هنرمندم حفظ شود.
املای درس هنرمند تمرین شود.
علوم سوالات فصل 5 و 6 و 7 به خوبی خوانده شود.

گزارش روز 17 دی
هدیه:سلام تمرین شد.
ریاضی:تقریب تمرین شد.
علوم:سوالات فصل 7 نوشته شد.
فارسی:روانخوانی کی بود کی بود پرسیده شد و هم معنی و مخالف های درس زیارت نوشته شد.
بنویسیم:صفحه ی 59 و 60 در کلاس نوشته شد.
تفکر:تمرینات روز سه شنبه در کلاس نوشته شد.
مسئولیت ها
املای درس زیارت تمرین شود.
هم معنی و مخالف های درس زیارت حفظ شود.
تشهد و سلام تمرین شود.تا روز یکشنبه فرصت هست.
 
 

گزارش روز 16 دی
املاء:از درس زیارت املای پای تخته ای گفته شد.
کلاس هنر برگزار گردید.
ریاضی:مبحث ساعت و سکه تمرین شد و آزمون صبحانه برگزار گردید.
ریاضی:مسابقه ی حل ساعت ذهنی برگزار گردید.
قرآن:سوره ی عصر پرسیده شد.
تفکر:تمرینات روز دوشنبه حل گردید.
املای تشکر از سردار سلیمانی نوشته شد.
مسئولیت ها
سوالات ریاضی حل گردد.
روانخوانی کی بود کی بود تا پایان تمرین شود.
سلام نماز حفظ شود.

گزارش روز 15 دی
علوم:فصل 7 مجددا تدریس شد و فیلم آموزشی آن در کلاس مشاهده شد.
کلاس خوشنویسی برگزار گردید.
فارسی:روانخوانی کی بود کی بود صفحه ی دوم پرسیده شد.
آزمون ریاضی برگزار گردید و سوالات ریاضی حل شد.
هدیه:تشهد پرسیده شد.
تفکر:تمرینات روز یکشنبه حل گردید
مسئولیت ها
املای درس زیارت تمرین شود.
سوره ی عصر حفظ شود.
سوالات دفتر ریاضی حل گردد.

گزارش روز 14 دی
:کلاس ورزش برگزار گردید.
ریاضی:مبحث ساعت به صورت ذهنی تمرین شد.سکه تمرین گردید.
علوم:فصل 7 اگر تمام شود تدریس شد.
فارسی:روانخوانی کی بود کی بود صفحه ی اول پرسیده شد.
املاء:از درس از همه مهربان تر املای دفتری گفته شد.
قرآن:سوره ی عصر همراه با معنای آن تدریس شد و صفحه ی 57 بخش خوانی شد.
تفکر:تمرینات روز شنبه در کلاس نوشته شد.
مسئولیت ها
روانخوانی کی بود کی بود صفحه ی دوم تمرین شود.
هدیه:تشهد نماز حفظ شود.
آمادگی برای آزمون ریاضی آذر ماه صفحه ی (233) تمرین شود.
 
 
 

گزارش روز7 دی
ریاضی:مبحث سکه تکرار و تمرین شد و صفحه ی 61 و 62 کتاب حل گردید.
علوم:تمرینات فصل 6 تمرین گردید.
فارسی:روانخوانی و هم معنی و مخالف ها پرسیده شد و شعر و حکایت تدریس گردید.
املاء:از درس دوستان ما املای دفتری گفته شد.
قرآن:سوره ی کوثر و بخش خوانی صفحه ی 49 پرسیده شد.
تفکر:تمرینات روز شنبه در کلاس حل گردید.
مسئولیت ها
کتاب تفکر کامل شود.
علوم سوالات فصل 6 به خوبی خوانده شود.
شعر مثل یک رنگین کمان حفظ شود.
هدیه دروس 7 تا 9 به خوبی خوانده شود.
 

گزارش روز 1 دی
علوم:فصل  6 نور تدریس شد و فیلم آموزشی آن در کلاس مشاهده شد.
ریاضی:اعداد 3 رقمی و سکه تدریس شد.
ریاضی:کتاب ریاضی از صفحه ی 57 تا 60 در کلاس حل گردید.
فارسی:درس از همه مهربان تر و حکایت مورچه اشک ریزان تدریس شد و تمرینات درس حل گردید.
هدیه:درس 9 اهل بیت پیامبر تدریس شد.
تمرینات روز یکشنبه حل گردید.
مسئولیت ها
کتاب تفکر کامل شود.
روانخوانی مورچه اشک ریزان و از همه مهربان تر تمرین شود.
املای درس دوستان ما تمرین گردد.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  آرشیو مطلب‌ها