گزارشات روزانه مربوط به کلاس اول / آموزگار: سرکار خانم پیرهادی
 
11آبان
 
ریاضی: تدریس دو صفحه از تم 7
 
بنویسیم:انجام تکالیف مربوط به کتاب مهارت نوشتاری و بخش و صدا کردن کلمات(آب بابا  آبا  باب)
 
بخوانیم: روان خوانی و تصویر خوانی از روی درس باران
 
تفکر و تلاش : چند صفحه از بخش ریاضی کار شد 
علوم: پرسش و پاسخ کلاسی همراه با انجام کاربرگ
 
 

1آبان
 
بخوانیم:بخش کردن و تصویر خوانی از روی کتاب  توسط کلیه دانش آموزان
 
ریاضی: بخش هایی از کتاب تفکر و تلاش کار شد
 
ورزش و آموزش : تدریس بخش مزه های درس علوم همراه با نمایش
 
بنویسیم:آموزش نشانه ی (آ ا) و تدریس این نشانه
 
علوم:آغاز بخش جانوران  و تماشای سی دی بخش مربوطه
 

30 مهر
 
قرآن: پیام قرآنی شماره 1 و2 کار شد
 
ریاضی:تم 5 به پایان رسید
 
تفکر و تلاش: بخش ریاضی در کلاس کار شد
 
بنویسیم: آموزش لوحه ی (ح ح )(ط ط ط )در کتاب مهارت نوشتاری
 
ورزش :توسط مربی مربوطه کار شد
 
 
 

29مهر
 
ریاضی: یک صفحه از تم 5 تدریس شد 
 
بخوانیم: نگاره 10 به پایان رسید 
 
بنویسیم: لوحه ی ( ی ی ی ) آموزش داده شد
 
نقاشی: توسط معلم مربوطه کار شد
 
علوم: پرسش و پاسخ کلاسی از کلیه دانش آموزان
 

28مهر
 
ریاضی: تدریس یک صفحه از تم 5 همراه با ارزیابی از کلیه دانش آموزان
 
بخوانیم: تدریس نگاره 10  همراه با بخش کردن و تصویر خوانی
 
بنویسیم: آموزش لوحه ی (س س س )و انجام تکالیف کتاب مهارت نوشتاری
 
قرآن: تکرار و تمرین سوره های آموخته شده 
 
مهارت زندگی: کلاژ گردی آموزش اشکال بدون گوشه

24مهر
 
 
ریاضی: تم 4 به پایان رسید
 
بنویسیم: آموزش لوحه ی (ه ه ه ) و (ک ک ک ) و تمرین نگارش این دو لوحه در دفتر مشق
 
بخوانیم : تدریس نگاره ی 10 و تصویر خوانی همراه با بخش کردن
 
ورزش و آموزش : آموزش چوب خط با ابزارهای متفاوت 
 
علوم: پرسش و پاسخ کلاسی از درس سالم باش شاداب باش
 
 
 

23مهر
ریاضی: دو صفحه از تم 4 تدریس شد همراه با تماشای سی دی بخش مربوطه 
 
ورزش: توسط مربی مربوطه کار شد
 
بنویسیم: آموزش لوحه ی(ص ٌ) وتکمیل کتاب هار وشاری
 
بخوانیم: نگاره ی 8 تدریس شد
 
تفکر و تلا ش: از هر دو بخ فارسی و ریاضی تکلیف انجام شد
 

22مهر
 
ریاضی: تدریس دو صفحه از تم 4 و آموزش چوب خط
 
بنویسیم: آموزش لوحه ی (ق ق ق ) و کامل کردن کتاب مهارت نوشتاری
 
نقاشی: توسط معلم مربوطه کار شد
 
قرآن: سوره ی حمد و کوثر آموزش داده شد
 
تفکر و تلاش: بخش فارسی کار شد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20مهر
 
ریاضی: تدریس یک صفحه از تم 4 
 
علوم : بخش سالم باش شاداب باش همراه با تماشای سی دی بخش مربوطه تدریس شد
 
بخوانیم: روان خوانی و تصویر خوانی از روی نگاره ها و تدریس نگاره 8
 
بنویسیم: آموزش لوحه ی (ل ل ل ) و کامل کردن کتاب بنویسیم
 
 
 
 
 
 
 
 

17مهر
ریاضی: تم 3 به پایان رسید
 
بنویسیم: تکالیف کتاب مهارت نوشتاری کامل شد 
 
بخوانیم:نگاره 6 تدریس شد  
 
ورزش و آموزش: بازی سایه ها در فضای باز همراه باآموزش