گزارشات روزانه مربوط به کلاس دوم / آموزگار: سرکار خانم مهیار
 
گزارش روزانه27فروردین98
به نام خدای مهربان
 
زنگ اول:قرآن
 
زنگ دوم:کتاب تفکر و تلاش قسمت ریاضی حل شد و در مورد ضرب و تبدیل ساعت ها توضیح داده شد.
 
زنگ سوم:علوم از فصل 3و4 ارزشیابی بعمل آمد.
 
زنگ چهارم:2 صفحه از کتاب بنویسیم درس مثل دانشمند حل شد.
 
زنگ پنجم:دیکته پای تخته ایی از درس پرواز قطره
 
زنگ ششم:نقاشی
 
تکلیف خانه
فردا جلسه ی اولیاء برگزار میشود
علوم فصل 5و6 پرسیده میشود
روان خوانی درس پرواز قطره
 
 
 

گزارش روزانه26فروردین98
به نام خداوند بخشنده و مهربان
 
زنگ اول:ریاضی تمرینات روز قبل حل شد سپس در مورد نوشتن جمع و کشیدن شکل برای ضرب توضیح داده شد.ضرب خانه ی 2 حفظ شود.
 
زنگ دوم:ورزش
 
زنگ سوم:مخالف های کل کتاب ارزشیابی شد.
 
زنگ چهارم:املاء از درس نوروز گفته شد.
 
زنگ پنجم:علوم فصل 1 و 2 و 3 و 4 تکرار و تمرین شد.
 
زنگ ششم:کارتون
 
تکلیف خانه
فصل 3 و 4 علوم پرسیده میشود.
روان خوانی قسمت دوم روباه و خروس
هم معنی های کل درس پرسیده میشود.
 

گزارش روزانه 25فروردین98

گزارش روزانه21فروردین 98
به نام خدا
 
زنگ اول:روانخو انی درس نوروز انجام شد و هم معنی و مخالف های نوروز و پرواز قطره پرسیده شد.
 
زنگ دوم:ریاضی تمرینات کتاب تفکر و تلاش روز قبل توضیح داده شد و اشکلات توضیح داده شد.
 
زنگ سوم:دو صفحه از کتاب نگارش درس پرواز قطره نوشته شد.
 
زنگ چهارم:ادامه ی سوالات درس برای جشن آماده شویم نوشته شد.
 
زنگ پنجم:کارتون
 
زنگ ششم:قسمت آدینه حل شد.
 
تکلیف خانه:آدینه کامل شود.
شعر درختکاری حفظ شود.

گزارش روزانه20فروردین98
به نام خدای مهربان
 
زنگ اول:قرآن
 
زنگ دوم:کتاب تفکر و تلاش قسمت ریاضی روز قبل حل شد و اشکالات توضیح داده شد.
 
زنگ سوم:علوم ادامه ی درس برای جشن آماده شویم داده شد و بچه ها ژله درست کردند.
 
زنگ چهارم:املاء پای تخته ایی از درس پرچم گفته شد.
 
زنگ پنجم:مهارت
 
زنگ ششم:بنویسیم 2 صفحه نوشته شد.
 
تکلیف خانه:دیکته از درس پرچم گفته میشود.
هم معنی و مخالفهای درس مثل دانشمند خوانده شود.

گزارش روزانه19فروردین98
به نام خداوند بخشنده مهربان
 
 
زنگ اول:ریاضی روز قبل کتاب تفکر و تلاش حل شد و در مورد مسئله های دو و سه رقمی توضیح داده شد.
 
زنگ دوم:ورزش
 
زنگ سوم:روان خوانی درس پرواز قطرها و هم معنی و مخالفها پرسیده شد.
 
زنگ چهارم:قصه های قرآنی
 
زنگ پنجم:آزمایش علوم انجام شد در مورد مایع و تبدیل آن به جامد
 
زنگ ششم:املاء از درس ایران زیبا گفته شد.
 
تکلیف خانه:کتاب تفکر و تلاش کامل شود.
 

گزارش روزانه19اسفند 97
به نام خدای مهربان
 
زنگ اول:کتاب تفکر و تلاش قسمت آمادگی برای امتحان فارسی حل شد و قسمت فارسی روز یک شنبه نوشته شد.
 
زنگ دوم:آزمون بنویسیم برگزار شد.
 
زنگ سوم:مشاوره
 
زنگ چهارم:عکاسی با سفره هفت سین
 
زنگ پنجم:هنر
 
زنگ ششم:هدیه های آسمانی درس داده شد.
 
تکلیف خانه:کتاب تفکر و تلاش کامل شود.
 
آزمون املاء از درس نوروز
 
 
 

گزارش روزانه15اسفند97
به نام خداوند جان و خرد
 
زنگ اول:هم معنی و مخالفای درس ایران زیبا و پرچم و نوروز  ارزشیابی به عمل آمد.
 
زنگ دوم:ریاضی تمرینات روز قبل پای تخته حل شد و اشکالات توضیح داده شد.
 
زنگ سوم:بنویسیم 2 صفحه ی درس نوروز نوشته شد.
 
زنگ چهارم:آزمون علوم گرفته شد.

زنگ پنجم:شعر
 
زنگ ششم:آدینه حل شد.
 
تکلیف خانه
کتاب تفکر و تلاش کامل شود.
آمادگی برای امتحان ریاضی صفحه ی 217 حل شود.
شنبه آزمون ریاضی برگزار میشود.
 

گزارش روزانه14اسفند97
به نام خداوند مهربان
 
زنگ اول:کتاب تفکر و تلاش ریاضی روز قبل و فارسی امروز حل شد.
 
زنگ دوم:قرآن
 
زنگ سوم:املاء از درس فردوسی گفته شد.
 
زنگ چهارم:پرسش علوم از درس آشیانه
 
زنگ پنجم:دو صفحه از کتاب نگارش حل شد.
 
زنگ ششم:مهارت
 
تکلیف خانه:کتاب تفکر و تلاش کامل شود.
آزمون علوم از فصل آشیانه
 
 
 
 
 
 

گزارش روزانه12بهمن97
به نام خدای مهربان
 
زنگ اول:کتاب ریاضی تا آخر درس داده شد.
 
زنگ دوم:مشاوره
 
زنگ سوم:علوم قسمت دانه پرسیده شد.
 
زنگ چهارم:علوم درس رشد سوالاتش نوشته شد.
 
زنگ پنجم:نقاشی
 
زنگ ششم:علوم پرسیده شد و به گروه ها امتیاز داده شد.
 
تکالیف
 
کتاب تفکر و تلاش حل شود.
علوم درون آشیانه پرسیده میشود.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  آرشیو مطلب‌ها