گزارشات روزانه مربوط به کلاس سوم / آموزگار: سرکار خانم مهیار
 
گزارش 30بهمن ماه
 
 
زنگ اول =تفکر وتلاش دیروز حل شد .
 
زنگ دوم = تکرار وتمرین ریاضی انجام شد وسپس آزمون گرفته شد .
 
زنگ سوم = نقاشی بچه ها صخره ودریا را کشیدند.
 
زنگ چهارم = ریاضی صفحات 84 و 85 تدریس شد .
 
زنگ پنجم = فیلم میشا و کوشای درس علوم را بچه تماشا کردند.
 
زنگ ششم = آدینه سوالات قسمت های فارسی و اجتماعی وهدیه و قرآن پاسخ داده شد .
 
تکالیف خانه= شعر ایران عزیز حفظ شود .
 
هم معنی وهم خانواده های ایران عزیز خوانده شود .
 
دیکته از ایران عزیز نوشته شود .
 
ریاضی تفکر حل شود لطفا درستی  سوالات آن چک شود.
 
 

گزارش 29 بهمن ماه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زنگ اول =ریاضی تمرینات مختلفی برای آماده شدن برای آزمون فردا تمرین شد . 
 
زنگ دوم=  پرسش و پاسخ هدیه انجام شد و بعد امتحان هدیه گرفته شد .
 
زنگ سوم = مهارت بچه ها کارت پستال هفت سین را کار کردند .
 
زنگ چهارم =ریاضی صفحات 80و 81و 83 تدریس شد .
 
زنگ پنجم= کتاب تفکر قسمت فارسی تکمیل شد .
 
زنگ ششم=دیکته پای تخته ای گفته شد و بچه ها بازی کلمات چند نقطه ای انجام دادند .
 
 
تکالیف خانه= فردا آزمون ریاضی برگزار میشود .
 
دیکته ازایران عزیز نوشته شود .
 
 

گزارش 28 بهمن
 
 
 
زنگ اول= ریاضی مساله های مختلف با بچه ها برای آمادگی آزمون کارشد .
 
زنگ دوم = ورزش بچه ها ایروبیک تمرین کردند.
 
زنگ سوم = آزمون علوم برگزار شد .
 
زنگ چهارم = هدیه با بچه ها برای آزمون تکرار وتمرین شد .
 
زنگ پنجم = قرآن درس جدید تدریس شد
 
زنگ ششم = کتاب تفکر قسمت فارسی کامل شد .  
 
 
تکالیف خانه = فردا آزمون هدیه از درس 11و12و13و14و15 گرفته میشود .
 
دیکته از ایران عزیز نوشته شود .
 
 
 
 
 

گزارش 27 بهمن
 
 
زنگ اول = برای آزمون ریاضی تکرار وتمرین سوالات مختلف انجام شد .
 
زنگ دوم =آزمون بخوانیم برگزارشد .
 
زنگ سوم= هدیه درس جدید تدریس شد .
 
زنگ چهارم= آزمون اجتماعی گرفته شد .
 
زنگ پنجم= تکرار وتمرین سوالات فصل نیرو انجام شد .
 
زنگ ششم=کتاب تفکر قسمت فارسی آن حل شد .
 
 
تکالیف خانه= فردا آزمون علوم گرفته میشود .
 
دیکته از ایران عزیز نوشته شود .
 
کتاب تفکر وتلاش  قسمت ریاضی حل شود .
 
 
 

گزارش 26 بهمن
 
زنگ اول = کتاب تفکر وتلاش قسمت ریاضی آن پاسخ داده شد .
 
زنگ دوم =آزمون املا برگزار شد .
 
زنگ سوم = هم معنی وهم خانواده های درس 10و11 پرسیده شد . برای آزمون فرد ا تکرار و تمرین شد .
 
زنگ چهارم = آدینه سوالات فارسی و علوم و اجتماعی و قرآن نوشته شد .
 
زنگ پنجم = اجتماعی تمرین برای امتحان فردا انجام شد .
 
زنگ ششم=ریاضی تفکر امروز حل شد .
 
تکالیف خانه = فردا آزمون بخوانیم برگزار می شود .(درس10و11)
 
آزمون اجتماعی فردا برگزار می شود .(فصل 5)
 
 

گزارش 21 بهمن
 
 
 
زنگ اول = تفکروتلاش ریاضی روزقبل پای تخته حل شد .
 
زنگ دوم = ورزش بچه ها بازی با حلقه وطناب را انجام دادند .
 
زنگ سوم = علوم فصل های 5و 6 و7 از بچه ها پرسیده شد و گروه هاامتیازدهی شدند .
 
زنگ چهارم = بخوانیم هم معنی و هم خانواده های درس ایران عزیز نوشته شد .
 
زنگ پنجم = دیکته پای تخته ای از خواب خلیفه گفته شد و بچه ها بازی کلمه انجام دادند .
 
زنگ ششم = فارسی تفکر و تلاش روز دوشنبه و سه شنبه حل شد .
 
 
تکالیف خانه = دیکته از خواب خلیفه در دفتر دیکته گفته می شود .
 
کتاب تفکر قسمت ریاضی روز دوشنبه و سه شنبه تکمیل شود .
 

گزارش 20 بهمن ماه
 
 
زنگ اول = ریاضی صفحه 149 اموزش داده شد و جمع از راه کوتاه تمرین شد .
 
زنگ دوم= بخوانیم درس جدید ایران عزیز خوانده شد و بچه ها فیلم میشا و کوشا را تماشا کردند.
 
زنگ سوم= بنویسیم درس نویسنده بزرگ تکمیل شد.
 
زنگ چهارم= علوم فصل نور و زندگی ماو آب بصورت گروهی تکرار و تمرین شد .
 
زگ پنجم= اجتماعی درس جدید مدرسه دوست داشتنی تدریس شد .
 
زگ ششم = کتاب تفکر وتلاش سوالات روز قبل چک شد و اشکالات بچه ها توضیح داده شد .
 
تکالیف خانه = علوم فصل 5و 6و 7 خوانده شود .
 
دیکته از خواب خلیفه نوشته شود .
 
 

گزارش19 بهمن ماه
 
 
زنگ اول = ریاضی صفحات 146 و147 تدریس شد .
 
زنگ دوم = علوم فصل نیروی 1و 2 بصورت مشورتی تکرار و تمرین شد .  
 
زنگ سوم = بخوانیم بچه ها روخوانی از درسهای نویسنده بزرگ وخواب خلیفه و راز جعبه انجام دادند .
 
زنگ چهارم = هدیه درس جدید ام ابیها داده شد .وسوالات آزمون با بچه ها چک شد .
 
زنگ پنجم = اجتماعی از بچه ها پرسش وپاسخ شد .
 
زنگ ششم = کتاب تفکر وتلاش روزقبل سوالات آن پاسخ داده شد و اشکالات بچه ها توضیح داده شد .
 
تکالیف خانه = دیکته ازخواب خلیفه نوشته شود .
 
کتاب تفکر وتلاش حل شود .
 
 
 
 
 

گزارش 16 بهمن ماه
 
 
 
زنگ اول = تفکر و تلاش 15 بهمن سوالات آن چک شد .
 
زنگ دوم = دیکته از درس نویسنده در دفتر دیکته گفته شد .
 
زنگ سوم = هنر یه اسب شاخ دار بچه ها کشیدند .
 
زنگ چهارم = علو م از بچه ها فصل های نیرو پرسش و پاسخ شد .
 
زنگ پنجم = برای بچه ها برنامه اجرا شد .
 
 
زنگ ششم =آدینه به سوالات علوم و اجتماعی و هدیه پاسخ داده شد .
 
 
تکالیف خانه= اجتماعی از بچه ها پرسیده می شود .
 
روخوانی از خواب خلیفه و رازجعبه تمرین شود .
 
دیکته از خواب خلیفه نوشته شود .
 
 
 
 
 

گزارش14 بهمن
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76  آرشیو مطلب‌ها