گزارشات روزانه کلاس سوم/ آموزگار: سرکار خانم آبکار
 
دوشنبه 28 بهمن 98
با سلام 
ریاضی و علوم تدریس شد 
هدیه های آسمانی و فارسی پرسش شد 
کتاب تفکر حل شد 
کلاس ورزش برگزار گردید
مسئولیت 
کتاب تفکر حل شود 
اجتماعی از درس 12 تا آخر 16 ارزشیابی می شود 
با تانگرام کتاب ریاضی هر تصویری که دوست دارید در ورق A4 درست کنید

یکشنبه 27 بهمن 98
با سلام 
کتاب تفکر حل و علوم و هدیه و اجتماعی تدریس شد 
درس ایران عزیز کامل گردید
مسئولیت 
کتاب تفکر کامل شود 
هدیه درس 14 و 15 و فارسی درس ایران عزیز کامل پرسش می شود 

یکشنبه 13 بهمن 98
با سلام 
ریاضی و علوم تدریس شد 
کتاب تفکر حل شد 
کلاس خوشنویسی تشکیل شد 
مسئولیت 
کتاب تفکر کامل شود 
فارسی خواب خلیفه روان خوانی شود 
املا از درس نویسنده ی بزرگ داریم 
وسایل مهارت همراه باشد

دوشنبه 7 بهمن 98
با سلام 
کتاب تفکر حل شد 
ریاضی تمرینات کتاب حل گردید 
اجتماعی تدریس شد 
املا گفته شد و کلاس ورزش بر گزار گردید
مسئولیت 
کتاب تفکر تکمیل شود 
نقشه ی منزل خود را در ورق A4بکشید 
یک حکایت از گلستان سعدی انتخاب و در ورق نوشته و کامل روان خوانی کنید 
 
 
 
 
 
; P

شنبه 28 دی 98
با سلام 
کتاب تفکر حل شد 
قرآن و فارسی پرسش شد 
قرآن و راضی تدریس شد 
مسئولیت 
کتاب تفکر کامل شود 
هدیه درس 8 و 9و 10 و11 ارزشیابی شفاهی داریم 
اجنماعی درس انواع خانه ها مطالعه شود 

چهارشنبه 25 دی 98
با سلام 
کتاب تفکر و کتاب نگارش حل شد 
ریاضی مبحث انواع خط تدریس شد 
قرآن پرسش گردید
جشنواره ی غذای سالم برگزار شد 
مسئولیت 
شعر نقاش دنیا حفظ شود 
شنبه ریاضی مبحث کسر ارزشیابی می شود 

شنبه 21دی 98
با سلام
کتاب کار و ریاضی مبحث مرور فصل حل شد
قرآن تدریس و پرسش شد
نگارش نوشته شد
سوالات فارسی سی دی آموزشی پاسخ داده شد
مسئولیت
کتاب تفکر کامل شود
صفحه 50 کتاب نگارش در کتاب حل شود
علوم درس 1 و 2 پرسیده شود
اجتماعی درس بازیافت پرسیده می شود
 

چهارشنبه 18 دی 98
با سلام
کتاب تفکر حل شد
ریاضی دوره و تمرین های کتاب حل شد
فارسی و قرآن پرسش گردید
اجتماعی تدریس شد
مسئولیت
کتاب تفکر کامل شود
سوالات اجتماعی در کتاب وارد شود و حفظ گردد
فردا پرسش اجتماعی و املا از درس 3 و 4 داریم .

 

سه شنبه 17 دی 98
با سلام
علوم و اجتماعی پرسیده شد
کتاب تفکر حل شد
فارسی تدریس گردید
کلاس هنر برگزار شد
مسئولیت
کتاب تفکر حل شود
نگارش صفحه 46 و 47 حل شود
قرآن پرسیده می شود
فارسی روان خوانی شود
 

دوشنبه 16دی 98
با سلام
قرآن پرسش و تدریس شد
ریاضی دوره و پرسیده شد
کلاس مهارت و ورزش برگزار گردید
املا نوشته شد
کتاب تفکر حل گردید
مسئولیت
 
کتاب تفکر کامل شود
هدیه و اجتماعی و علوم درس نور پرسیده می شود
قران روان خوانی شود
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  آرشیو مطلب‌ها