گزارش روزانه ـ کلاس چهارم الف ـ خانم عزیزی نژاد ـ خانم حمزه زاده
 
گزارش 30 بهمن ماه
1 . تمرینات ریاضی  و  فارسی  مورخ  29 / 11  از  تفکر  چک  شد  .
 
2 . آزمون  مطالعات  از  درس های  ((  13  ،  14  ،  15  ))  برگزار  شد .
 
3 . کلاس  نقاشی  برگزار  شد  .
 
4 . فعالیت  و  کار  درکلاس  صفحات  ((  124  و  125  ))  از  کتاب  ریاضی  تدریس گردید . 
 
5 . رسم  خطوط  موازی  تدریس  شد  . 
 
6 . ویژگی خطوط  موازی  گفته  شد .
 
7 . طریقه ی عمود  کردن  بر نقطه  به  روش های نقطه  بیرون از
 
خط  و  نقطه  روی  خط  آموزش  داده  شد  . 
 
8 . علوم  به  صورت  گروهی  پرسیده  شد  .
 
********************************
******************
***********
 
1 . تمرینات آدینه ی شماره ی (22) از کتاب تفکر انجام شود.
( به غیر از مطالعات)
 
2 . ریاضی تدریس صفحات (124-125) مجددا مرور و توسط دانش آموز ندریس گردد.
( جهت یادگیری بیشتر)
 
3. روز شنبه آزمون علوم از بدن (1 و 2) برگزار می گردد.
 
4. دوصفحه املا از درس (12) و دوست بچه های خوب نوشته شود.
 

گزارش 29 بهمن ماه
 
1 . آزمون  املا  و  انشا  برگزار  شد  .
 
 
2 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  28 / 11  از  تفکر  چک  شد  . 
 
3 . روان خوانی  بخوان و  بیندیش  ((  دوست  بچه های  خوب  ))  و 
حکایت  ((  نگاه  پنهان  ))  تدریس  شد
و  کلمات  مهم  آن  مشخص  شد  . 
 
4 . درک  و  دریافت  بخوان  و  بیندیدش  ((  دوست  بچه های  خوب  ))  گفته  شد  .
 
5  .  درس  دهم  علوم  (  بدن  ما  2  ) به صورت  گروهی   پرسیده  شد  .
 
6 . فعالیت های  درس دهم  علوم  انجام  شد  .
( صفحات 76-79-80)
 
**********************************************************
******************************************
******************************
 
1 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  29 / 11  از  تفکر  حل  شود  . 
 
2 . فرد ا  آزمون  مطالعات  از   درس های  ( 13  ، 14  ،  15  )   برگزار  می شود .
 
3 .فردا  درس  بدن ما  ((  1  و  2  ))  پرسیده  می شود . ( جهت یادآوری)

گزارش 28 بهمن ماه
 
1. تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  27 / 11  از  تفکر  چک  شد  . 
 
2 . کلاس  ورزش  برگزار  شد  . 
 
3 . کاربرگ  شماره  ((  11  و  12  ))  مطالعات  چک  شد  .
 
4 . بخشی  از نگارش  درس  دوازدهم  تکمیل  شد . 
 
5. روان خوانی  درس  ((  فرشته ی  یک  کودک  ))  تدریس  شد  .
 
6 . هم خانواده  ها ی درس  ( فرشته یک  کودک ) گفته  شد
  و  کلمات  مهم  این  درس  مشخص  گردید  . 
 
7 . روان خوانی  درس  دوازدهم  تدریس  و  کلمات  دارای ارزش املایی
مشخص گردید ، هم خانواده های این درس گفته شد  . 
 
8 . فعالیت  صفحه  ((  71 ))  کتاب  علوم  به  صورت  عملی  انجام  شد  . 
 
9 . تمرینات صفحات  ((  117 و116   ))  از  کتاب   ریاضی  چک  شد  .
 
************************************************************************
******************************************************
**********************************
 
1 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  28 / 11  از  تفکر  چک  شد .
 
2 . فردا  علوم  درس  بدن ما ( 2 ) پرسیده  می شود  .
 
3 . فردا  آزمون  املا  ( درس های 10-11 و شعر همای رحمت )
و  انشا  برگزار  خواهد  شد  . 
 
 
 

گزارش 27 بهمن ماه
 
 1 . قرآن  به  صورت  گروهی  پرسیده  شد  .
 
2 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  26 / 11  از  تفکر  چک  شد  .
 
3 . درس  پانزدهم  هدیه های  آسمانی  تدریس  و  سوالات  آن  گفته  شد  .
 
4 . درس  دهم  علوم  ((  بدن  ما  2  ))  تدریس  و  سوالات  آن  گفته  شد  .
 
5 . تمرینات  صفحه  ((  111  ))  از  کتاب  ریاضی  چک  شد  .
 
6 . تمرینات  ریاضی  از  صفحه  ((  115  ))  از  کتاب  ریاضی  چک  شد  .
 
7 . حل  مسئله  صفحه  ((  120  و  122  ))  از  کتاب  ریاضی  تدریس  شد  . 
(  راهبرد  رسم  شکل  )
 
8 . لغت معنی های درس (11) پرسیده شد.
 
**********************************************************************
*************************************************
***************************
 
1 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  27  /  11  از  تفکر  حل  شود  .
 
2 . تمرینات  ریاضی  صفحات ((  116  و  117  ))  از  کتاب  ریاضی  حل  شود  .
 
3  .  کاردستی  سلول  ها  با  خمیر  انجام  و  آورده  شود  .
 
4 . فردا  کتاب  علوم  آورده  شود  .
 
5 . درصورت  امکان  میکروسکوپ  آورده  شود  .

گزارش 26 بهمن ماه
 
1. تمرینات ریاضی و فارسی 11/22 از کتاب تفکر چک گرید.
 
2. تمرینات آدینه ی شماره ی (21) از کتاب تفکر چک گردید.
 
3. کلاس مهارت برگزار گردید.
 
4.درس (16) مطالعات تدریس و سؤالات این درس
گفته شد.
 
5. فارسی به صورت گروهی پرسیده شد.
 
6. دفاتر مشق دانش اموزان چک گردید.
 
7. فعالت گروهی علوم  مربوط به شناخت سلول ها
و آشنایی با کار سلول ها انجام گردید.
 
******************************************
************************************
*********************
 
1. تمرینات ریاضی و فارسی 11/26 از کتاب تفکر انجام شود.
 
2. فردا درس (11) فارسی پرسیده می شود.
 
3. قران از صفحه ی (71-55) پرسیده می شود.

گزارش 21 بهمن ماه
 
1 . کلاس  ورزش  برگزار  شد  .
 
2 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  20 / 11  از  تفکر  چک  شد  .
 
3 . درس  نهم  علوم  به  صورت  گروهی  پرسیده  شد  .
 
4 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  21 / 11  از  تفکر  چک  شد  .
 
5 . دفاتر  املا  چک  شد  و  به  دانش آموزان  داده  شد  .
 
6 . معنی  لغات  درس  دهم  ،  یازدهم  و  شعر  همای  رحمت  چک  شد  .
 
7 . املای  پاتخته ای  از  درس  دهم  و  یازدهم  گفته  شد  .
 
 
1 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  22/ 11  از  تفکر  حل  شود  .
 
 
2 . کلمات  مشخص  شده  درس  دهم  و یازدهم  در  دفتر  مشق  نوشته  و  آورده  شود  .
 
 
3 . روز  چهارشنبه  درس  دهم  و  یازدهم  فارسی  پرسیده  می شود .
 
(( روانخوانی ، هم خانواده  ، مترادف  ، دانش زبانی  ، درک  مطلب 
، درست و نادرست  معنی  شعر  و  شعر  ))
 
4. روز چهارشبه در صورت امکان میکروسکوپ اورده شود.
چ
5. جهت انجام آزمایش ، روز چهارشنبه چند رنگ خمیر ، چسب مایع و مقوای a4
آورده شود.

گزارش 20 بهمن ماه
 
1 . قرآن  از  صفحات  ((  67  تا  70  ))  تدریس  شد  . 
 
2 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  19 / 11  از  تفکر  چک  شد  .
 
3 . کار  در  کلاس و  فعالیت  صفحه  ((  113  و  114  ))  تدریس  و  بررسی  گردید  .
 
4 . بخش پذیری  از  تمام  دانش آموزان  پرسیده  شد  .
 
5 . جدول  ارزش  مکانی  اعداد  اعشاری  تدریس  شد  .
 
6 . پاور پوینت  درس  ( (  13  و 14  ) )  توسط  یکی  از  دانش موزان در کلاس ارائه شد  .
 
7 . بخشی  از نگارش  درس  یازدهم  تکمیل  شد  . 
 
8 . اطلاعاتی  درباره  درس  دهم  علوم  ((  بدن ما  2  ))  به  دانش آموزان  ارائه  شد  .
 
9. واژه آموزی درس (11)تدریس گردید.
 
10. هم خانواده ها ، درک مطلب و درست و نادرست  درس (11) گفته شد.
 
*************************************************************
*********************************************
**************************
 
1 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  20 / 11  از  تفکر  حل  شود  .
 
2 . فردا   معنی لغات درس  یازدهم  در  دفتر  لغت  معنی  نوشته  و  آورده  شود  .
 
3  . فردا درس  نهم  علوم  پرسیده  می شود . (( کتاب  علوم  آورده  شود . ))
 

گزارش 19 بهمن ماه
 
1 . آدینه  شماره  ((  20  ))   از  تفکر  چک  شد  .
 
2 . درس نهم  علوم  به  طور  کامل  تدریس  و  سوالات  آن  گفته  شد  . 
 
3 . کلاس  مهارت  با  موضوع 
((  هماهنگی  دو نیمکره  مغز  با  اندام ( دست  و  پا  )  از  طریق  بازی  ))  برگزار  شد  .
 
4 . کاربرگ  شماره  (( 10 ))  مطالعات چک  شد  .
 
5 . دفاتر  مشق  چک  شد  .
 
6 . مروری  بر  بخش  پذیری  صورت  گرفت  .
 
7 . پاورپوینت  درس  ((  14  ))  مطالعات  در کلاس  توسط  یکی  از  دانش آموزان  ارائه  شد  .
 
8 . مروری  بر صفت  و  موصوف  و  جملات  دانش آموزان  صورت   گرفت .
 
9 . بخشی  از  نگارش  درس  (( 11  ))  تکمیل  شد  .
 
********************************************************
************************************
**********************
 
1 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  19 / 11  از  تفکر  حل  شود .
 
2 . فردا بخش پذیری  پرسیده می شود .(  جزوه ی آذر ماه  )
 
3. روز دوشنبه علوم درس (9) پرسیده می شود.

گزارش 16 بهمن ماه
1. تمرینات ریاضی و فارسی 11/15 از کتاب تفکر چک گردید.
 
2. کلاس ورزش برگزار گردید.
 
3. فعالیت و کار در کلاس صفحه ی (10) از کتاب ریاضی تکمیل گردید.
 
4. فعالیت صفحه ی (112) از کتاب ریاضی تکمیل گردید.
 
54. درس (15) مطالعات پرسیده شد.
 
6. بخشی از درس (9) علوم تدریس و سؤالات این قسمت گفته شد.
 
7. تعدادی از لغت معنی های درس (10) چک گردید.
 
8. از درس (119 املا گفته شد.
 
9. افتتاحیه ی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای برگزار گردید.
 
*********************************
***************************
*********************
1. آدینه ی شماره ی (20) حل شود.
 
2. تمرینات ریاضی صفحه ی (111) از کتاب ریاضی حل شود.
 
3. کاربرگ درس (10) مطالعات انجام شود.
 
4. بندهای (13-12-11-10-8) درس (11) نوشته شود.
 

 

گزارش 15 بهمن ماه
 
1 .قرآن  از  صفحه  ((  64  تا  66  ))  تدریس  شد. 
 
2 . درس های  ((  13  و  14  ))  هدیه  آسمانی  به  صورت  گروهی  پرسیده  شد  .
 
3 . فعالیت  و  کار  در  کلاس  صفحه  ((  110  ))   از  کتاب  ریاضی تدریس و   بررسی  گردید .
 
4 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  14  /  11  از  تفکر  چک  شد  .
 
5 . بخشی  از  نگارش  درس  یازدهم  تکمیل  گردید  .
 
**************************************************
*******************************
*****************
 
1 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  15  /  11  از  تفکر  حل  شود  .
 
2 . فردا  درس  ((  15  ))  مطالعات  پرسیده  می شود  .
 
3 . فردا  دفتر  لغت  معنی  آورده  شود  .
 
4  . کلمات  مهم  و  مشخص  شده  درس  یازدهم  در  دفتر  مشق  نوشته  و  آورده  شود  .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  آرشیو مطلب‌ها