گزارش روزانه ـ کلاس چهارم ب - خانم ابراهیمی
 
گزارش 30 / 11

گزارش 29 11
به نام خدا 
 
 زنگ اول . درسنامه حل شد .
 
زنگ دوم . ادامه درسنامه عقب افتاده حل شد .
 .
زنگ سوم . امتحان املا و انشا برگزار شد .
 
زنگ چهارم . فارسی شعر امید روان خوانی کار شد .
 
زنگ پنجم . اجتماعی ردرس 17 تدریس شد .
 
زنگ ششم . مهارت های زندگی .
 
تکلیف 
 
درسنامه انجام شود .
 
اجتماعی برای آزمون فردا مطالعه شود .
 

گزارش 28 / 11
به نام خدا 
 
 زنگ اول .درسنامه حل شد .
 
زنگ دوم . ریاضی صفحات 125 و 126 تدریس و حل شد .
 
 زنگ سوم . فارسی درس شعر امید تدریس شد و معنی شعر گفته شد .
 
زنگ چهارم .  فارسی پرسش شد .
 
 زنگ پنجم .  علوم پرسش شد از دانش آموزانی که بلد نبودن جلسات قبل .
 
 زنگ ششم . قرآن تدریس و رو خوانی شد .
 
 
 تکلیف 
 
 درسنامه حل شود .
 
 10 خط دیکته نوشته شود فردا آزمون دیکته داریم .
 

گزارش 27 / 11
به نام خدا 
 
 زنگ اول .هنر .
 
 زنگ دوم .درسنامه انجام شد .
 
زنگ سوم .ادامه درسنامه انجام شد .
 
زنگ چهارم . ریاضی صفحات 124 و 125 تدریس شد .
 
زنگ پنجم . فارسی معنی شعر گفته شد و هم معنی های درس 13.
 
زنگ ششم . کتاب نگارش کامل شد .
 
 تکلیف 
 
فارسی درس 13 کلمات و هم معنی شعر لطف حق پرسش می شود .
 
 علوم دانش آموزانی که برای بار دوم بلد نبودن پرسش می شود  .
 
صندلی صمیمیت صفحه 106 انجام شود .
 

26 / 11
 به نام خدا 
 
زنگ اول . درسنامه روز دوشنبه انجام شد .
 
زنگ دوم . درسنامه روز سه شنبه تا نیمه انجام شد .
 
زنگ سوم . اجتماعی درس 16 تدریس شد .
 
زنگ چهارم . ریاضی فصل 6 صفحات 120 تا 124 تدریس شد .
 
زنگ پنجم . علوم پرسش کلاسی شد .
 
زنگ ششم . فارسی درس 13 تدریس شد .
 
 تکلیف 
 
درسنامه انجام شود .
 
با کلمات  وازه   آموزی صفحه 105  با هر  کلمه 2 جمله ساخته شود .
 
 
 

گزارش 21 11
 به نام خالق مهربانی 
 
زنگ اول . درسنامه حل شد .
 
زنگ دوم . ادامه درسنامه حل شد .
 
 زنگ سوم . علوم پرسش کلاسی انجام شد .
 
زنگ چهارم . فارسی صفحه 93 تا 96 تدریس و روان خوانی شد .
 
زنگ پنجم . هدیه درس 15 تدریس شد .
 
زنگ ششم . کتاب نگارش کامل شد .
 
 
 تکلیف 
 
 درسنامه انجام شود .
 
علوم درس بدن ما 1 و 2 مطالعه شود پرسش گروهی داریم .
 
14 خط دیکته  نوشته شود .

گزارش 20 11
 به نام خالق صبر 
 
زنگ اول . نقاشی .
 
 زنگ دوم . درسنامه حل شد .
 
زنگ سوم. ادامه درسنامه و آزمایش علوم صفحه 76 انجام شد .
 
زنگ چهارم .دیکته کلاسی گفته شد .
 
زنگ پنجم. اجتماعی پرسش  شد .
 
زنگ ششم .درسنامه امروز در کلاس حل شد توسط خود دانش آموزان .
 
 تکلیف 
 
 درسنامه انجام شود .
 
علوم درس بدن ما 2 پرسش می شود .

گزارش 19 /11
به  نام خدای بزرگ 
 
زنگ اول آدینه  20 حل شد .
 
 زنگ دوم . ادامه آدینه حل شد .
 
 زنگ سوم .علوم درس بدن ما تدریس شد .
 
زنگ چهارم .اجتماعی در کلاس پرسش شد .
 
زنگ پنجم . کاربرگ های  اجتماعی در کلاس حل شد .
 
زنگ ششم .قران  صفحات 68 و 69 تدریس و رو خوانی شد .
 
  تکلیف 
 
درسنامه انجام شود .
 
ادامه درس فرمانده دلها صفحه  91 رو نویسی شود .
 
دیکته از درس 10 و 11 فارسی  7 خط نوشته شود .
 
فردا دیکته کلاسی داریم .

گزارش 16 / 11
به نام او 
 
زنگ اول .ورزش .
 
زنگ دوم . درسنامه حل شد .
 
زنگ سوم .ادامه درسنامه حل شد .
 
زنگ چهارم . برنامه  جشن مدرسه .
 
زنگ پنجم .اجتماعی پرسش کلاسی شد .
 
زنگ ششم . زنگ انشا.
 
تکالیف 
 
 
7 خط دیکته از درس فرمانده دلها  نوشته شود .
 
ادینه حل شود .
 
فارسی از ادامه صفحه 89 تا اخر صفحه 90 رو نویسی شود .
 
اجتماعی درس 14 و 15 پرسش  کلاسی می شود .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گزارش 15 /11
به نام خدای مهربان 
 
 زنگ اول . درسنامه در کلاس حل شد .
 
زنگ دوم .مرور فصل ریاضی در کلاس حل شد .
 
زنگ سوم . پرسش گروهی از درس علوم انجام شد .
 
زنگ چهارم . اجتماعی درس 15  تدریس شد .
 
 
زنگ پنجم . سوالات درس اجتماعی گفته شد .
 
زنگ ششم . مهارت های زندگی .
 
 
تکلیف 
 
درسنامه انجام شود .
 
درس 15 اجتماعی مطالعه شود  پرسش کلاسی داریم .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  آرشیو مطلب‌ها