گزارش روزانه
 
30بهمن
***به نام خداوند جان وخرد***
ادامه سوالات علوم گفته شد
درسنامه حل شد
هدیه پرسیده شد
شعر کاجستان پرسیده شد
نگارش حل شد
 
مسئولیت ها:
درسنامه حل شود
شکل ذوزنقه ولوزی کشیده شود
امتحان هدیه گرفته میشود

29دی
***به نام خدا***
*درسنامه حل شد*
*درس جدید هدیه ها داده شد*
*املا پای تخته ای گفته شد*
*هدیه درس جدید داده شد*
*علوم درس جدید داده شد*
مسئولیت ها:
*درسنامه حل شود*
*هدیه ها پرسیده میشود*
 

28بهمن
بسمی تعالی
درسنامه حل شد
لغات درس جدید فارسی داده شد
املا پای تخته ای گفته شد
درس جدید اجتماعی داده شد
مسئولیت ها:
درسنامه حل شود

16بهمن
به نام خالق هستی
درسنامه حل شد
شعر بال در بال پرسیده شد
درس جدید علوم داده شد
مسعولیت ها:
الاکلنگ درست شود
تمرین های گفته شده ریاضی در دفتر نوشته شود
 

14بهمن
به نام خدا
درسنامه حل شد
معنی شعر بال در بال پرستوها گفته شد
نگارش درس 10و11حل شد
اجتماعی درس15داده شد
مسئولیت ها:
درسنامه حل شود
شعربال دربال پرستوها حفظ شود
تمرین های گفته شده ریاضی حل شود

13بهمن
به نام خدا
درسنامه حل شود
زنگ قران برگزار شد
فارسی درس داده شد
معنی کلمات فارسی داده شد
شعر فارسی درس داده شد
مسعولیت ها:
درسنامه حل شود
تمرین های ریاضی گفته شده حل شود

8بهمن
به نام خالق هستی
درسنامه حل شد
زنگ مهارت برگزار شد
املاء گفته شد
سرود تمرین شد
مسئولیت ها:
درسنامه حل شود
ازمون علوم واجتماعی گرفته میشود

7دی
به نام خدا
درسنامه حل شد
سوالات اجتماعی درس 13و14داده شد
به اردوی مربای کشت چین برده شد
سرود تمرین شد
مسئولیت ها:
درسنامه حل شود

30دی
***به نام خدا***
درسنامه حل شد
هدیه درس داده شد
فارسی درس داده شد
املاء پای تخته ای گفته شد
زنگ قران برگزارشد
 
مسئولیتها:
درسنامه حل شود
انشا از زبان یک کودک کار برای چهارشنبه نوشته شود

23دی
***به نام خداوند جان وخرد*** 
درسنامه حل شد
تمرین اضافه ریاضی در دفتر قرمز گفته شد
معنی کلمات درس جدید فارسی داده شد
تست فارسی کارشد
مسئولیت ها:
درسنامه حل شود
دوصفحه املا نوشته شود
امتحان املاء گرفته میشود
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  آرشیو مطلب‌ها