پیام رسان
 
گیرنده
 
     
 
     
گزارشات روزانه مربوط به کلاس دوم / آموزگار: سرکار خانم بهرامی
 
98/11/30
به نام خدا
تفکر و تلاش نوشته شد.
فارسی:تدریس درس پرچم/روان خوانی/نگارش درس آزاد
ریاضی: دوره
علوم:پرسش فصل 10
قرآن ص 71/72 تدریس شد.
مسولیت های فرشته های من
تفکر و تلاس آدینه و قسمت آزمون ریاضی نوشته شود
روان خوانی از درس پرچم
املاء از درس پرچم
قرآن تمرین شود
با سپاس

98/11/29
به نام خداوند بخشنده مهربان
تفکر و تلاش نوشته شد.
ریاضی:تکرار و تمرین
فارسی:روان خوانی/املاء/نگارش ص 78 حل شد
انشاء نوشته شد.
هدیه:تدریس درس 13/پرسش کلاسی.
مسولیت های فرشته های من
تفکر و تلاش نوشته شود.
علوم فصل 10 خوانده شود.
شعر ای خانه ی ما خوانده شود.
با سپاس

98/11/28
به نام خداوند بخشنده مهربان
تفکر و تلاش حل شد.
فارسی:روان خوانی/املاء
ریاضی:ص 106/107 /108 نوشته شد.
علوم:آزمون فصل 9
قرآن:ص70/71 تدریس شد.
مسولیت های فرشته های من
تفکر و تلاش نوشته شود.
املاء از درس/زیارت/هنرمند/فردوسی/ایران زیبا
علوم فصل 10 مرور شود
با سپاس

98/11/27
به نام خداوند بخشنده مهربان
تفکر و تلاش حل شد.
فارسی :املاء/روان خوانی/نگارش ص77
ریاضی:ص104/105 حل شد.
هدیه:پرسش و پاسخ/تدریس درس 12
علوم:پرسش و پاسخ فصل 9
مسولیت های دخترهای گلم
تفکر و تلاش نوشته شود
علوم فصل 9 مرور شود.
روان خوانی/املاء
با سپاس

98/11/21
به نام خداوند بخشنده مهربان
تفکر و تلاش حل شد.
فارسی:روان خوانی/تدریس درس ایران زیبا
ریاضی:تدریس تفریق انتقالی با شکل/تکرار و تمرین
قرآن:تکرار وتمرین/تدریس ص 69 .
مسولیت های فرشته های من
تفکر و تلاش نوشته شود.
قرآن تکرار و تمرین.
علوم فصل 10 خوانده شود.
املاء/روان خوانی از درس ایران زیبا.
با سپاس
 

98/11/16
به نام خدا
تفکر و تلاش نوشه شد.
فارسی:روان خوانی/املاء
ریاضی:ص 102/تکرار وتمرین
قرآن:ص 64/66 تدریس شد.
مسولیت های فرشته های من
روان خوانی/املاء
علوم فصل 9/7/6 خوانده شود
با سپاس

98/11/15
به نام خداوند بخشنده مهربان
تفکر و تلاش حل شد.
ریاضی:تکرار و تمرین
فارسی:روان خوانی/نگارش ص 73 نوشته شد.
علوم:پرسش فصل 9
هدیه:تکرار و تمرین و پرسش کلاسی درس 9/10/11
مسولیت های دختر های من
تفکر و تلاش نوشته شود
قرآن تمرین شود
املاء از درس فردوسی
با سپاس

98/11/14
به نام خدا
تفکر و تلاش نوشته شد.
ریاضی: ص100/101نوشته شد.
فارسی:روان خوانی/املاء
قرآن:آزمون قرآن
مسولیت های فرشته های من
تفکر و تلاش نوشته شود.
خوانده شود.علوم فصل 9
هدیه:درس 9/10/11 خوانده شود.
روان خوانی.
با سپاس

98/11/12
به نام خدا
تفکر و تلاش حل شد.
ریاضی:98/99 حل شد.
فارسی:روان خوانی/نگارش ص 72 نوشته شد.
علوم:پرسش از فصل 9.
مسولیت های فرشته های من
تفکر و تلاش نوشته شود.
قرآن خوانده شود.
املاء شب نوشته شود.
با سپاس

68/11/7
به نام خداوند جان آفرین
تفکر و تلاش نوشته شد.
فارسی:روان خوانی/تدریس درس آزاد.
ریاضی:تدریس تفریق فرایندی/تمرین ص 94/95 حل شد.
قرآن:تکرار و تمرین /تدریس ص 60
مسولیت های فرشته های من
تفکر و تلاش نوشته شود.
علوم فصل 9 از سوال 11 تا 20 خوانده شود.
روان خوانی از درس فردوسی
با سپاس
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  آرشیو مطلب‌ها