پیام رسان
 
گیرنده
 
     
 
     
گزارشات روزانه مربوط به کلاس چهارم / آموزگار: سرکار خانم کامرانی
 
گزارش 27 بهمن
علوم درس بدن ما 1 تدریس شد . فارسی درس اتفاق ساده تدری و تمرین های مربوطه انجام شد .تمرین ها ی فارسی تفکر و تلاش بررسی شد . آزمونک علوم گرفته شد .

گزارش 26 بهمن

گزارش 13 بهمن یکشنبه
انجام شد . کار با گونیا و نقاله انجم شد . زوایای مکمل و متمم معرفی شد . املای کلاسی از درس باغچه ی اطفال گفته شد . علوم ۀسمان شب تدریس شد
ازمونک علوم و فارسی گرفته شد .
ریاضی صفحات 23 و 24 انجام شود دروس طبق برنامه مطالعه شود . کتاب ها ی بنویسیم کامل گردد .

گزارش22 دی یکشنبه
ریاضی حل تمرین های تقریب انجام شد . فاری درس آزاد در مورد کرج کامل شد.. علوم تدریس آهن ربا کامل شد .
مسئولیت ها :صفحات 143 و 144 ریاضی و 211 و 212 فارسی انجام شود . 2 درس آخر هدیه ها و اجتماعی مطالعه شود . فعالیت پایان درس اجتماعی کامل شود .

گزارش 16 دی دوشنبه
ریاضی قسیم های عدد یک رقمی تدریس وتمرین شد . اجتماعی درس 10 تدریس شد . فارسی درس آزاد تدرس شد .

گزارش 15 دی یکشنبه
ارزشیابی علوم از بخش سنگ ها انجام شد . تمرینات فارسی بررسی گردید . تمرین های ریاضی تفکر و تلاش انجام شد .
صفحات 207 و 208 فارسی و 135 و 136 ریاضی تفکر و تلاش انجام شود .اجتماعی دو درس آخر مطالعه شود . تمرین خلاق علوم و اجتماعی در صورت تمایل انجام شود .

گزارش شنبه 14 دی
 شهادت مظلومانه ی سردار بزرگ کشور را تسلیت عرض  کرده روحش شاد و یادش جاودانه باد .
تقسیم فرآیندی تدریس شد .د رس10 اجتماعی تدریس شد . آزمون اجتماعی گرفته شد .
تکالیف : ریاضی صفحه ی 133 و 134 انجام شود . فارسی صفحه ی 205 و 206 انجام شود . علوم بخش سنگ ها مطالعه شود . آزمون گرفته می شود . غلط های آزمون اجتماعی نوشته و مطالعه شود .

گزارش 11 دی
ضربو جمعتقریبی تدریس شد . ارزشیابی اجتماعی انجام شد . بنویسیم کامل شد . هدیه ها درس دیدار دوست تدریس شد .
صفحات 131 و 132 تفکر و تلاش ریاضی انجام شود . علوم مطالعه شود و 5 سوال از بخش سنگ ها نوشته شود .

گزارش 9 دی
ریاضی محاسبه ی حاصل ضرب تمرین شد . آزمون ریاضی واجتماعی گرفته شد .اجتماعی تدریس شد .
غلط های آزمون نوشته و تمرین شود .صفحه ی 132 ریاضی و 202 و 203 فارسی انجام شود . علوم و فارسی مطالعه شود .

گزارش 8 دی
املا از درس مهمان شهر ما گفته شد . تمرین های ریاضی کتاب تفکر و تلاش بررسی شد . علوم بخش سنگ ها تدریس شد . تمرین های بنویسیم دری 6 بررسی شد