پیام رسان
 
گیرنده
 
     
 
     
گزارشات روزانه مربوط به کلاس پنجم / آموزگار: سرکار خانم حیدری
 
30بهمن
 
سلام به گلهای قشنگم
درسنامه بررسی گردید.
محیط دایره تدریس شد.
املا نوشته شد.
مسئولیت ها:ادینه ی شماره8 نوشته شود.
 صفحات 77و78و79و125 درسنامه نوشته شود.
غلط های برگه ی هدیه نوشته شود.
ریاضی،تمرین شود.
خدا نگه دار

29بهمن
ارزشیابی مطالعات انجام شد.
نگارش،بررسی گردید
درسنامه ی ریاضی،بخش مساحت بررسی گردید.
درسنامه ی علوم بررسی شد.
مسئولیت ها:تمرین ریاضی،صفحه ی 109 در دفتر نوشته و حل شود
فردا املا از کتاب هدیه داریم.
درسنامه:صفحه ی 76نوشته شود.
هدیه ،مطالعه شود.
خدا نگه دار

28بهمن
 
سلام به عزیزانم
درسنامه تا آخر بهمن بررسی گردید
ریاضی :بخش اندازه گیری تدریس شد.
املا نوشته شد.
مسئولیت ها:ارزشیابی مطالعات از درس 13و14و15 خواهیم داشت.
درسنامه ی علوم،سوالات مربوط به سطح شیبدار و گوه نوشته شود.
نگارش:درس 14 نوشته شود.
درسنامه،صفحات 74 و 75 نوشته شود.
خدانگه دار

27بهمن
 
سلام به دختران پر تلاشم
علوم:کارها آسان میشود 2 ،تدریس شد
مطالعات :پرسش و تدریس گردید.
ارزشیابی هدیه انجام شد.درسنامه بررسی گردید.
مسئولیت ها:درسنامه ی علوم تا آخر گوه نوشته شود.
مطالعات :درس13و14و15 مطالعه شود
15 سوال ریاضی از بخش اعشاری در دفتر نوشته شود.
خدا نگه دار

21بهمن
 
سلام به شاپرک های قشنگم
 
درسنامه بررسی گردید.
فارسی:ادامه ی درس شجاعت تدریس شد.
مسئولیت ها:درسنامه ی فارسی و ریاضی تا آخر بهمن ماه کامل شود.
سوالات هوش نیز پاسخ داده شود.
هدیه :مطالعه شود.
 
خدا نگه دار

20بهمن
سلام به گلهای پر تلاشم
درسنامه بررسی شد
علوم و مطالعات پرسش و ارزشیابی گردید.
هدیه ،تدرس شد.
 
مسئولیت ها:درسنامه تا آخر بهمن ماه کامل شود.
کلمات مهم املایی درس 14 نوشته شود.
کلمات مترادف و نکات دستوری درس 14 مطالعه شود
رضایت نامه ی اردو فراموش نشود.
فردا ،درسنامه،کتاب فارسی ودفتر قواعد و کتاب ریاضی همراهتان باشد.
خدا نگهدار

19بهمن
 
سلام به گلهای زیبا
آدینه شماره6 بررسی شد
فارسی:تدریس گردید.
مسئولیت ها:صفحات59و60و123 درسنامه نوشته شود.
علوم،مطالعات و هدیه مطالعه شود.
ریاضی،تمرین شود.
خدا نگه دار

15 بهمن
سلام به عزیزان پر تلاشم
درسنامه ی علوم بررسی گردید و پرسش کلاسی انجام شد.
درسنامه ی فارسی و ریاضی بررسی گردید.
برنامه ی المپیاد درون مدرسه ای اجرا شد.
مسئولیت ها:درسنامه :صفحات 119و120و57 و58 و تمرینات مرور فصل کتاب ریاضی نوشته شود.
یکبار از شعر آخر و کلمات مهم املایی درس 13 بنویسید.
سالم و سلامت باشید

14 بهمن
سلام به گلهای پر تلاشم
مسئولیتها:کتاب ریاضی:صفحات 100و101 در کتاب نوشته شود.
درسنامه:صفحات 54و55و56 نوشته شود.
درسنامه ی علوم کامل شود.
علوم و مطالعات مطالعه شود..
خدا نگه دار

28دی
سلام به گلهای پر تلاش
ارزشیابی نگارش انجام شد.
فارسی:تدریس شد.
درسنامه بررسی گردید.
مسئولیت ها:درسنامه تا پایان دی ماه و سوالات تستی پایان فصل کامل شود.
فارسی با دقت مطالعه شود.ارزشیابی خواهیم داشت.
خدا نگه دار
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  آرشیو مطلب‌ها