پیام رسان
 
گیرنده
 
     
 
     
اخبار/مقالات
 
30 بهمن
به نام خداوند جان و خرد
با عرض سلام خدمت اولیای گرامی
 
سوالات کتاب تفکر و تلاش چک شد.
درس 8 9 علوم گروهی پرسیده  شد.
 درس 16 مطالعات تدریس شد.
کلاس ورزش برگزار  شد.
 
مسئولیت ها:
 
سوالات مورخ (30بهمن) از کتاب تفکر و تلاش نوشته شود.
آزمون هدیه از درس اول تا اخر درس 12 برگزار میشود.
برگه های داده شده ریاضی حل شود.

29 بهمن
به نام خداوند هستی بخش
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اولیای گرامی
1.درس 8،9 علوم پرسیده شد.
2.سوالات کتاب تفکر و تلاش چک شد.
3.فارسی تدریس شد.
4.تمرینات ریاضی حل شد.
5. کلاس مهارت برگزار شد.
 
 
مسئولیت ها
1.تمرینات کتاب تفکر و تلاش حل شود.
2. کلمه های مشخص شده نوشته شود.
3.کتاب های نگارش تکمیل و اورده شود.
 
 
 

28 بهمن
به نام خداوند هستی بخش
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اولیای گرامی
1.درس 9 علوم تکمیل  شد.
2.سوالات کتاب تفکر و تلاش چک شد.
3.درس 15 مطالعات پرسیده شد.
4.تمرینات ریاضی حل شد.
5. کلاس قرآن برگزار شد.
6. دانش آموزان انشای خود را خواندند.
 
 
مسئولیت ها
1.تمرینات کتاب تفکر و تلاش حل شود.
2. درس 8و9 علوم پرسیده می شود.
 
 
 

13 بهمن
به نام خداوند جان و خرد
با عرض سلام خدمت اولیای گرامی
 
سوالات کتاب تفکر و تلاش چک شد.
درس 8 علوم گروهی پرسیده  شد.
ضرب اعشاری تکمیل شد.
بخشی از درس 14 مطالعات تدریس شد.
کلاس هنر برگزار  شد.
 
مسئولیت ها:
 
سوالات مورخ (13 بهمن) از کتاب تفکر و تلاش نوشته شود.
درس 14 11،12،13 مطالعات پرسیده شود.
املا از اول تا اخر فصل چهارم گفته می شود.

12 بهمن
به نام خداوند هستی بخش
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اولیای گرامی
1.بخشی از مبحث ضرب اعشار گفته شد.
2.سوالات کتاب تفکر و تلاش چک شد.
3.بخشی از درس 14 مطالعات تدریس شد.
4.تمرینات ریاضی حل شد.
 
 
مسئولیت ها
1.تمرینات کتاب تفکر و تلاش حل شود.
2. درس 8 علوم پرسیده می شود.
 
 
 

6 بهمن
به نام خداوند هستی بخش
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اولیای گرامی
1.بخشی از مبحث اعشار گفته شد.
2. ازمون روخوانی برگزارشد.
3.سوالات درس 8 علوم تکمیل شد.
4.کلاس هنر برگزار شد.
5. سوالات کتاب تفکر و تلاش چک شد.
 
مسئولیت ها
1.تمرینات کتاب تفکر و تلاش حل شود.
2.تمرینات ریاضی تکمیل شود.
3. کتاب مطالعات اورده شود.
 
 
 

30 دی
به نام خداوند هستی بخش
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اولیای گرامی
1.مقدمه ای از اعشار گفته شد.
2.حکایت بوعلی و بانگ گاو تدریس شد.
3.بخشی از درس 8 علوم تدریس شد.
4.کلاس قرآن برگزار شد.
5. سوالات کتاب تفکر و تلاش چک شد.
 
مسئولیت ها
1.تمرینات کتاب تفکر و تلاش حل شود.
2.درس 1 تا 12 فارسی پرسیده می شود.
3. املای زال و سیمرغ و بانگ گاو تمرین شود.
 
 
 

28 دی
به نام خداوند هستی بخش
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اولیای گرامی
1.آزمون جامع برگزار شد و سوالات آن رفع اشکال شد.
2.نمونه سوال ریاضی تمرین شد.
3.درس زال و سیمرغ  فارسی تدریس شد.
 
مسئولیت ها
1.تمرینات کتاب تفکر و تلاش حل شود.
2.درس زال و سیمرغ پرسیده می شود( معنی ، ارایه و دستور زبان).
 
 
 

24 دی
به نام خداوند هستی بخش
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اولیای گرامی
4 فصل اول ریاضی دوره شد.
کلاس مهارت برگزار شد.
 
مسئولیت ها
1.علوم و وطالعات از اول تا جایی که تدریس شده دوره شود.
2. سوالات کتاب تفکر و تلاش حل شود.
 
 
 
 
 

23 دی
به نام خداوند هستی بخش
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اولیای گرامی
1.تمرینات کتاب تفکر و تلاش چک شد.
2. فارسی دوره شد.
3.هدیه دوره شد.
4.نمونه سوال ریاضی تمرین شد.
 
 
مسئولیت ها
1. ازمون ریاضی از4 فصل اول برگزار می شود.
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  آرشیو مطلب‌ها