پیام رسان
 
گیرنده
 
     
 
     
اخبار/مقالات
 
گزارش 30 بهمن ماه
1 . تمرینات ریاضی  و  فارسی  مورخ  29 / 11  از  تفکر  چک  شد  .
 
2 . اجتماعی بخش اول درس (18) برگزار تدریس گردید.
 
3 . کلاس  ورزش   برگزار  شد  .
 
4 . فعالیت  و  کار  درکلاس  صفحه ی   ((  102  ))  از  کتاب  ریاضی  تدریس گردید . 
 
5 . قسمت های یک میکروسکوپ بررسی گردید.
 
 
6 . مفاهیم ریاضی (نیم خط ، پاره خط ، رسم عمود منصف ، به دست آوردن فاصله ی
یک نقطه تا خط ) مجددا مرور گردید.
 
7 . کلاس تست فارسی برگزار گردید.
 
8 . کلاس تست علوم برگزار گردید.
 
********************************
******************
***********
 
1 . تمرینات آدینه ی شماره ی (22) از کتاب تفکر انجام شود.
 
 
2 .نقشه ی صفحه ی (88 یا 87) در برگه ی A4 کشیده شود.
 
3. نام نامه ی صفحه ی (123) نوشته و حفظ شود.
 
4. دوصفحه املا از درس (12) و دوست بچه های خوب نوشته شود.

گزارش 29 بهمن ماه
 
1   علوم بخش اول درس (10) تدریس گردید.
 
 
2 .نکات تکمیلی درس (9) علوم گفته شد.
 
3 . ادامه ی تمرینات صفحه ی (97) کتاب ریاضی حل گردید.
 
4 . نکات تکمیلی صفحه ی (100) کتاب ریاضی و مبحث دایره گفته شد.
 
5  .  تمرین ریاضی صفحه ی (100) کتاب ریاضی حل گردید.
 
6 . مفاهیم ریاضی نیم خط ، پاره خط ، نیمساز ، عمود منصف مجددا مرور گردید.
 
7. کلاس تست فارسی تیز هوشان برگزار گردید.
 
**********************************************************
******************************************
******************************
 
1 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  29 / 11  از  تفکر  حل  شود  . 
 
2 . تمرینات ریاضی صفحه ی ( 107) کتاب ریاضی انجام شود.

گزارش 28 بهمن ماه
 
1. تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  27 / 11  از  تفکر  چک  شد  . 
 
2 . تعدادی از تمرینات صفحه ی (97) کتاب ریاضی بررسی گردید.
 
3 . کلاس تست علوم برگزار و رفع اشکال گردید.
 
4 . تمرینات فارسی 11/22 تا 11/27 بررسی گردید.
 
5.علوم صفحه ی (76) گردید.
 
6 . فارسی حکایت ( عمر گرانمایه ) تدریس گردید.
 
7 .پاور پوینتی درباره ی مبحث حجم توسط یکی از دانش آموزان ارائه گردید.
 
 
************************************************************************
******************************************************
**********************************
 
1 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  28 / 11  از  تفکر  چک  شد .
 
2 . تمرینات ریاضی صفحه ی (106) کتاب ریاضی حل گردد.
 
3 .علوم درس (9) بخش دوم ، از کتاب تفکر نوشته شود.
 
 

گزارش 27 بهمن ماه
 
 1 . کلاس نقاشی برگزار شد.
 
2 .فعالیت صفحه ی (99) کتاب ریاضی تدریس گردید.
 
3 . مساحت دایره مجددا دوره گردید.
 
4 . فارسی حفظ شعر شیر خدا ، از تمامی دانش اموزان پرسیده شد. .
 
5 . تمرینات فارسی 11/15 ، آدینه ی (19) ، 11/21
از کتاب تفکر بررسی گردید.
 
6 . فعالیت صفحه ی (100) مجددا توضیح داده شد  .
 
7 . املا گفته شد.
 
8 . اجتماعی بخش دوم درس (17) تدریس گردید.
 
9. تمرینات ریاضی و فارسی 11/26 از کتاب تفکر بررسی گردید.
 
10. نحوه ی به دست آوردن مساحت های ترکیبی و رنگی آموزش داده شد.
 
**********************************************************************
*************************************************
***************************
 
1 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  27  /  11  از  تفکر  حل  شود  .
 
2 . تمرینات  ریاضی  صفحات ((  100-101))  از  کتاب  ریاضی  حل  شود  .
 
3  .  تدریس صفحات (98-99) کتاب ریاضی مجددا مرور شود.

گزارش 26 بهمن ماه
 
1. تمرینات ریاضی و فارسی 11/22 از کتاب تفکر چک گرید.
 
2. تمرینات آدینه ی شماره ی (21) از کتاب تفکر چک گردید.
 
3. بتمرینات فارسی 11/13و  11/14 از کتاب تفکر بررسی گردید.
 
4.قران از صفحه ی (83 تا 90) تدریس گرئدید.
 
5. سوال (7) ریاضی صفحه ی (65) توضیح داده شد.
 
6. برگه های فارسی امضا و فردا اورده شود.
 
7. علوم صفحات (74-75) تدریس گردید.
 
8. آزمایشات مربوط به صفحات (74-75) کتاب علوم انجام گردید.
 
9. بخش اول درس (17) اجتماعی تدریس گردید.
 
******************************************
************************************
*********************
 
1. تمرینات ریاضی و فارسی 11/26 از کتاب تفکر انجام شود.
 
2. سه صفحه ی اول درس (9) علوم  از کتاب تفکر نوشته شود.

گزارش 21 بهمن ماه
 
1 . بخشی از درس (9) علوم تدریس گردید. ( سؤالات این قسمت گفته شد.)
 
2 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  20 / 11  از  تفکر  چک  شد  .
 
3 . تمرینات فارسی 11/20 از تفکر چک گردید.
 
4 . تمرینات  ریاضی    مورخ  21 / 11  از  تفکر  چک  شد  .
 
5 . تمرینات فارسی 11/19 از کتاب تفکر چک گردید.
 
6 . معنی درس (12) قسمت مشاورت گفته شد.
 
7 . روان خوانی شعر شیر خدا تدریس گردید.
 
8. معنی تعدادی از ابیات شعر شیر خدا تدریس گردید.
 
9. آرایه ی جان بخشی تدریس گردید.
 
10. علوم صفحه ی (72) -انرژی پتانسیل گرانشی  تدریس گردید.
 
11. درس (16) اجتماعی کامل گردید.
 
 
1 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  22/ 11  از  تفکر  حل  شود  .
 
 
2 . درس آزاد ( درس 13) کامل نوشته شود.
( کامل به همراه درک مطلب )
 
 
3 . چهارشنبه درس های (11-10) هدیه  پرسیده می شود.
 
4. پنج بیت اول شعر شیر خدا حفظ گردد.

گزارش 20 بهمن ماه
 
1 . کلاس نقاشی برگزار گردید.
 
2 . تمرینات  ریاضی   مورخ  19 / 11  از  تفکر  چک  شد  .
 
3 . کار  در  کلاس و  فعالیت  صفحه  ((  98 ))  کتاب ریاضی
همراه با کار عملی تدریس  و  بررسی  گردید  .
 
4 . تمرینات ریاضی 11/18 از کتاب تفکر بررسی گردید.
 
5 . ادامه ی فعالیت صفحه ی (96) از کتاب ریاضی تدریس گردید.
 
6 .درس (16) اجتماعی تدریس گردید.
 
7 . هدیه ها پرسیده شد.
 
8 .کلاس تست فارسی برگزار گردید.
 
9. مفایم ریاضی رسم ارتفاع ، عمود منصف ، استوانه
تبدیل واحد های مربوط به حجم  مجددا دوره گردید.
 
*************************************************************
*********************************************
**************************
 
1 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  20 / 11  از  تفکر  حل  شود  .
 
2 .تمرینالت ریاضی صقحه ی (97)  کتاب ریاضی حل شود.
 
3  . درس (9) علوم مطالعه شود.

گزارش 19 بهمن ماه
 
1 . قرآن از صفحه  ی(78 تا 82) تدریس گردید.
 
2 .تمرینات ریاضی صفحات (93-92) از کتاب ریای بررسی گردید.
 
3 . تمرینات ریاضی 11/15 از کتاب تفکر چک گردید.
 
4 . تمرینات ریاضی 11/16 از کتاب تفکر چک گردید.
 
5 . درس (7) علوم پرسیده شد.
 
6 . صفحه ی (70 و 71) کتاب علوم تدریس گردید.
 
7 . نیمساز و کاربرد آن تدریس گردید.
 
8 .به دست اوردن فاصله ی یک نقطه تا خط تدریس گردید.
 
9 .حل مسائل مربوط به متمم و مکمل آموزش داده شد.
 
10. درس (15) اجتماعی تدریس گردید.
 
********************************************************
************************************
**********************
 
1 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  19 / 11  از  تفکر  حل  شود .
 
2 .درس (11) هدیه پرسیده می شود.
 
3. تحقیق صفحه ی (67) کتاب هدیه انجام شود.

گزارش 16بهمن ماه
 
1- نکات تکمیلی درس (7) علوم گفته شد.
 
  2- کلاس ورزش برگزار گردید.
 
3- ریاضی مفهوم دایره صفحه ی (100) تدریس شد. 
 
 4- درس (11) هدیه تکمیل گردید.
 
 5- زاویه متقابل به راس تدریس گردید.
 
 5- تمرینات ریاضی مورخ 11/15 از تفکر بررسی شد. 
 
5- سوال ( 2) ریاضی صفحه( 71) از کتاب تفکر رفع اشکال گردید.
 
6-هدیه بخش اول درس (12) تدریس گردید.
 
7 مفاهیم ریاضی نیم خط و پاره خط  مجددا توضیح داده شد.
 
8. نحوه ی استفاده از فرمول جهت پیدا کردن نیم  خط و پاره خط آموزش داده شد.
 
9. متمم و مکمل مجددا آموزش داده شد.
 
10. افتتاحیه ی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای برگزار گردید.
 
11. ادامه ی تمرینات ریاضی 11/13 بررسی گردید.
 
12.  تمرینات ریاضی مورخ 11/14 از تفکر رفع اشکال گردید.
 
 
****************************************************************
*******************************************
********************************
 
1. تمرینات ریاضی آدینه ی (20) از کتاب تفکر انجام شود.
 
2. درس ( 7) علوم روز شنبه پرسیده می شود.
 
3. جهت یاد اوری و نتیجه ی بهتر تمرینات ریاضی 11/13 ، 11/14 
از کتاب تفکر مجددا حل و مرور گردد.
 
 
 
 

گزارش 15 بهمن ماه
 
1 .علوم بخش اول درس (7) از کتاب تفکر بررسی گردید.
 
2 . قسمت اول درس (7) علوم مرور گردید.  .
 
3 . فعالیت  و  کار  در  کلاس  صفحه  ((  95 ))   از  کتاب  ریاضی تدریس
و   بررسی  گردید .
 
4 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  14  /  11  از  تفکر  چک  شد  .
 
5 .شکل هندسی مخروط تدریس گردید.
 
6. زاویه ی متقابل به راس تدریس گردید.
 
7. مروری بر مفهوم نیم خط و پاره خط  صورت گرفت.
 
8 . مفهوم زاویه ی متمم و مکمل گفته و تدریس گردید.
 
9.  دو زنگ به بازدید دانش اموزان  از
نمایشگاه متوسطه ی اول پروین اعتصامی اختصاص داده شد.
 
**************************************************
*******************************
*****************
 
1 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  15  /  11  از  تفکر  حل  شود  .
 
2 . تمرینات ریاضی صفحه ی (93-92) کتاب ریاضی حل شود. .
 
3 . املا به صورت جمله از درس (12) نوشته شود.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  آرشیو مطلب‌ها