پیام رسان
 
گیرنده
 
     
 
     
گزارشات روزانه مربوط به کلاس ششم/ آموزگار: سرکار خانم فرزام
 
گزارش روز سه شنبه 29 بهمن
به نام خدا
 
علوم: سوالات متن درس سفر انرژی چک و پرسیده شد.
 
علوم: بخشی از نکات تکمیلی درس 9 تدریس گردید.
 
مطالعات: درس 16 (لباس، از تولید تا مصرف) تدریس شد.
 
کار و فناوری : محاسبه ی سطح رنگی موجود در شکل های مختلف با برش مقوا تمرین شد.
 
تکلیف: محاسبه ی مساحت یک گل 4 پر تمرین گردید.
 
تکالیف
 
درس 16 مطالعات ارزشیابی می شود.
 
تمرین های صفحه ی 34 و 35 تفکر ریاضی حل شود.

گزارش روز یکشنبه 27 بهمن
به نام خدا
 
علوم: آزمایش های متن درس سفر انرژی انجام شد.
 
علوم: پرسش ها و فعالیت های متن پاسخ داده شد.
 
مطالعات: تدریس درس 15 کامل گردید.
 
فارسی: معنی و مفهوم متن درس دوستی تدریس شد.
 
نگارش:تمرین های درس 12 چک گردید.
 
تکالیف
 
تمرین های صفحه ی 106 و 107 کتاب ریاضی حل شود.
 
درس 15 مطالعات ارزشیابی می شود.
 
املای متن درس 12 تمرین شود.
 
درس 13 هدیه پیش خوانی شود.

گزارش روز سه شنبه 15 بهمن
به نام خالق هستی
 
علوم: نکات تکمیلی درس ورزش و نیرو 2 تدریس شد.
 
علوم: تمرین های درس 7 از کتاب پویا چک گردید.
 
فارسی: درس 10 و 11 ارزشیابی شد.
 
فارسی: سوالات تستی درس 11 بررسی گردید.
 
کار و فناوری: جعبه های کادویی درست شده توسط دانش آموزان،تحویل گرفته شد.
 
تکالیف
 
تمرین های تستی طرح شده در دفتر ریاضی حل شود.
 
از درس 10 و 11فارسی املا گفته می شود.

گزارش روز دوشنبه 14 بهمن
به نام خالق زیبایی ها
 
ریاضی: آزمون مبحث تبدیل واحد برگزار شد.
 
ریاضی: تمرین های صفحه ی 28 کتاب تفکر چک گردید.
 
هدیه: درس 10 و 11 ارزشیابی شد.
 
مطالعات: از سوالات درس 12 پرسش و پاسخ  انجام شد.
 
تکالیف
 
درس 11 فارسی( شهدا خورشیدند) ارزشیابی  می شود.
 
تمرین های نگارش درس 11 انجام شود.
 
سوالات درس 7 از کتاب علوم پویا مطالعه شود.

گزارش روز یکشنبه 13 بهمن
به نام یکتای بی همتا
 
علوم: پاسخ سوالات درس 7 از کتاب علوم پویا چک گردید.
 
علوم: درس ورزش و نیرو (2) ارزشیابی شد.
 
مطالعات: کاربرگه های 12 تا 15 کتاب بررسی گردید.
 
فارسی: ارکان تشبیه و اضافه ی تشبیهی تمرین و تکرار شد.تمرین های تشریحی درس 11 چک شد.
 
ریاضی: تمرین های مبحث تبدیل واحد از کتاب تفکر چک گردید.
 
تکالیف
 
آزمون ریاضی از درس تبدیل واحد های مسافت ،مساحت و حجم برگزار می شود.
 
درس 12 مطالعات ارزشیابی می شود.
 
درس 10 و 11 هدیه ارزشیابی می شود.

گزارش روز شنبه 12 بهمن
به نام خالق یکتا
 
ریاضی: سوالات تبدیل واحد طرح شده در دفتر چک گردید.
 
ریاضی: تمرین صفحه ی 93 کتاب درسی چک و رفع اشکال شد.
 
هدیه : درس 11 تدریس و سوالات متن طرح و پاسخ داده شد.
 
فارسی : ارکان تشبیه و تعداد جملات شعر ((شهدا خورشیدند)) تدریس شد.
 
تگلیف: تمرین های صفحه ی 27 و 28 تفکر ریاضی چک گردید.
 
تکالیف
 
تمرین های تشریحی در 11 فارسی انجام شود.
 
درس 7 علوم پرسیده می شود.
 
تمرین های صفحه ی 29 تفکر ریاضی انجام شود.

گزارش روز دوشنبه 7 بهمن
به نام خالق هستی
 
هدیه: بخشی از درس 11 تدریس گردید.
 
فارسی: آزمون کتبی از درس 1 تا 9 برگزار شد.
 
ریاضی: تبدیل واحد ها تمرین و تکرار گردید.
 
ریاضی: تمرین صفحه ی 93 چک شد.
 
تکالیف
 
تمرین صفحه ی 27 و 28 تفکر ریاضی حل شود.
 
تمرین های تستی و تشریحی درس 10 فارسی در کتاب تفکر انجام شود.
 
درس 7 علوم( تا جایی که تدریس شده) ارزشیابی می شود.

گزارش روز شنبه 5 بهمن
به نام خدا
 
ریاضی: تبدیل واحد های طول و مساحت و حجم تمرین و تکرار شد.
 
ریاضی: تمرین ها و فعالیت های صفحه ی 90 و 91 کتاب درسی انجام شد.
 
مطالعات: درس 12 تدریس گردید.
 
***** آزمون جامع برگزار شد.
 
تکالیف
 
تمرین صفحه ی 93 کتاب درسی حل شود.
 
آزمون ریاضی از فصل اول تا چهارم برگزار خواهد شد.

گزارش روز شنبه 28 دی
به نام خدا
 
مطالعات: آزمون کتبی برگزار گردید.
 
ریاضی: صفحه ی 88 و 89 کتاب درسی تدریس و کامل شد.
 
ریاضی: مبحث الگوهای عددی و هندسی تکرار و تمرین گردید.
 
فارسی: معنی واژگان و بیت های درس 10 تدریس شد.
 
هدیه: درس 10 تدریس گردید.
 
تکالیف
 
آزمون املا از درس 1 تا 9 برگزار می شود.
 
درس 1 تا 5 هدیه ارزشیابی می شود.
 
سوالات صفحه ی 30 تا 40 تفکر ریاضی تمرین شود.

گزارش روز سه شنبه 24 دی
به نام خالق یکتا
 
ریاضی :تمرین های کتاب تفکر تا صفحه ی 19 چک و رفع اشکال گردید.
 
فارسی: شعر های حفظی و تاریخ ادبیات درس های 1 تا 9 مرور شد.
 
تفکر و پژوهش: بعد از تماشای فیلم " ماه بود و روباه" موضوع فیلم تحلیل و به سوالات مربوطه پاسخ داده شد.
 
مطالعات: آزمون تستی درس 10 و 11 برگزار شد.
 
املا: املای مروری 5 درس اول گفته شد.
 
تکالیف
 
درس 8 و 9 هدیه های آسمانی ارزشیابی( کتبی) می شود.
 
تمرین های صفحه ی 21 و 22 تفکر ریاضی حل شود.
 
درس 5 و 6 علوم مطالعه شود.