اخبار/مقالات
 
29 بهمن
سلام به دختران مفیدم.
 
علوم : درسنامه ی علوم بررسی شد.
فارسی : معنای درس کاجستان نوشته شد.
نگارش درس شجاعت یاداشت شد.
درسنامه ی فارسی بررسی شد
 
مسئولیت ها:
 
درسنامه صفحه ی 74   75   76  122  123  124 پاسخ داده شود.
شعر کاجستان در دفتر نوشته شود.
املا از درس شجاعت خواهیم داشت.
خدانگهدار.

28 بهمن
 
سلام به دختران تلاشگرم.
 
ریاضی : تدریس فصل6 تا پایان صفحه ی108  صورت گرفت.
املا : به صورت حافظه ی دیداری از کتاب علوم گفته شد.
فارسی درس 14 تدریس شد.
 
مسئولیت ها:
ریاضی صفحه ی 109 در دفتر نوشته و پاسخ داده شود.
 
برگه های آزمون توسط اولیا امضا و سوالات نادرست با پاسخ صحیح یاداشت شود.
 
علوم درس 9 پرسیده می شود.
 
خدانگهدار.

27 بهمن
 
سلام به دختران محترمم.
 
تدریس بخشی از درس 9 صورت گرفت.
آزمون مطالعات برگزار شد.
تدریس درس 15 کامل شد.
درسنامه ی ریاضی بررسی شد.
 
مسئولیت ها:
آزمون فارسی از آخرین فصل خواهیم داشت.
املا از کتاب علوم خواهیم داشت .
یک صفحه تمرین کنید.
10 سوال ریاضی از درسنامه نوشته و تمرین کنید.
 
خدانگهدار.

26 بهمن
سلام به دختران محبوبم
 
آدینه ی 7 با خوشحالی کامل شد.
هدیه آزمون 4گزینه ای برگزار شد.
درسنامه ی ریاضی بررسی گردید.
انشا در دفتر نوشته شد.
 
مسئولیت ها:
درس 7 و 8 علوم پرسیده می شود.
 ریاضی از صفحه ی 102    103  کتاب آزمون خواهیم داشت.از هر سوال یک بار تمرین شود و به کلاس ارائه شود
درس 13    14   15  مطالعات  آزمون 4 گزینه ای خواهیم داشت.
خدانگهدار.

21 بهمن
سلام به دختران تلاشگرم
 
درسنامه ی ریاضی بررسی شد.
املا از کتاب مطالعات گفته شد.
 
مسئولیت ها:
آزمون هدیه از درس 10   11   12 خواهیم داشت
پرسش 2 فصل آخر فارسی را خواهیم داشت.
آزمون 15 سواله از فصل 5 ریاضی طراحی و پاسخ دهید.
خدانگهدار.

20 بهمن
سلام به دختران تلاشگرم
 علوم آزمون 4گزینه ای برگزار شد.
مطالعات پرسش کامل کلاسی صورت گرفت و تدریس درس 15 انجام شد.
درسنامه بررسی شد.
 
مسئولیت ها:
 
ریاضی 10 سوال از فصل 5 تمرین شود.
درسنامه یک صفحه پاسخ داده شود.
املا از کتاب مطالعات خواهیم داشت.
خدانگهدار.

19 بهمن
 
سلام به دختران محترمم.
 
ریاضی : فصل 5 کاملا تدریس شد.
هدیه : تدریس درس 12 کامل شد.
آدینه کاملا بررسی شد.
 
مسئولیت ها:
علوم 2 درس آخر پرسیده می شود.
مطالعات 3 درس آخر پرسیده می شود.
آزمون کلاسی ریاضی خواهیم داشت.
خدانگهدار.

16 بهمن
سلام به دختران مطرحم
 
ریاضی تا پایان صفحه ی100 تدریس شد.
آزمون کلاسی ریاضی برگزار شد.
فارسی درسنامه بررسی شد و پرسش کلاسی صورت گرفت.
املا از کتاب ریاضی در دفتر نوشته شد.
 
مسئولیت ها:
 
آدینه ی 6 با خوشحالی پاسخ داده شود.
هدیه 3 درس آخر پرسیده می شود.
درسنامه صفحه ی 120 .  60  61 پاسخ داده شود.
 
آدینه ی خوشی داشته باشید.

15 بهمن
 
سلام به دختران محترمم
 
علوم : پرسش کامل کلاسی انجام شد.
 
فارسی : تدریس درس 13 کامل شد.
درسنامه ی ریاضی و فارسی بررسی شد.
 
مسئولیت ها:
تمرین صفحه ی 97 . 100   . 101 در کتاب پاسخ داده شود.
فارسی فصل 5 کاملا پرسیده می شود.
املا از فصل 5 ریاضی خواهیم داشت.
خدانگهدار.

13 بهمن
 
سلام به دختران تلاشگرم.
 
درسنامه ی علوم کاملا بررسی شد.
مطالعات درس 14 کاملا تدریس شد.
درسنامه ی ریاضی بررسی شد.
 
مسئولیت ها :
آزمون املا از درس یک تا پایان درس 11 فردا خواهیم داشت.
درسنامه صفحه ی52   117    118    119 پاسخ داده شود.
فردا 3 درس آخر هدیه و 3 درس آخر فارسی پرسیده می شود.
خدانگهدار