اخبار/مقالات
 
30بهمن98
به نام خالق هستی
 
زنگ اول:آزمون فارسی برگزار شد.
زنگ دوم:ریاضی صفحه ی108 نوشته شد.
زنگ سوم:نمونه سوالات تیزهوشانی و تستی کار شد.
زنگ چهارم:ورزش
زنگ پنجم:نمونه سوالات ریاضی در دفتر مشق کار شد.
زنگ ششم:کتاب تفکر قسمت ریاضی روز سه شنبه پای تخته حل شد.
 
مسئولیت های دخترای گلم
آدینه حل شود.
قسمت آمادگی برای آزمون ریاضی حل شود.
شنبه آزمون ریاضی برگزار میشود.

گزارش29بهمن98
به نام خدای جان و خرد
 
زنگ اول:آزمون علوم  برگزار شد.
زنگ دوم:تفکر دوشنبه ریاضی پای تخته حل شد اشکالات توضیح داده شد.
زنگ سوم:نگارش صفحات72و73و74و75 نوشته شد.
زنگ چهارم:درسه 14 هدیه های آسمانی تدریس شد.
زنگ پنجم:شعر ای خانه ی ما درس داده شد.هم معنی و مخالف های درس ایران زیبا و فردوسی پرسیده شد.
زنگ ششم:تفکر قسمت فارسی روز سه شنبه حل شد.
 
مسئولیت های دخترای گلم
کتاب تفکر روز سه شنبه قسمت ریاضی نوشته شود.
آمادگی برای آزمون فارسی حل شود.
آزمون فارسی برگزار میشود.
هم معنی و مخالف های درس12و13 پرسیده میشود.

28بهمن98
به نام خالق هستی
 
زنگ اول:هنر
زنگ دوم:آزمون املا برگزار شد.
زنگ سوم:کاربرگ ریاضی پای تخته توسط بچه ها انجام شد.
زنگ چهارم:علوم فصل 9 پرسیده شد.
زنگ پنجم:قسمت تفکر ریاضی یکشنبه پای تخته حل شد و اشکالات توضیح داده شد سپس قسمت فارسی روز دوشنبه حل شد.
زنگ ششم:قرآن تا صفحه ی 56 بخش خوانی شد.
 
مسئولیت های دخترای گلم
آزمون علوم از فصل 9
کتاب تفکر کامل شود.
روان خوانی از درس ایران زیبا

گزارش21بهمن98
به نام خداوند جان و حرد     کزین برتر اندیشه برنگذرد
 
زنگ اول:هنر
زنگ دوم:ریاضی صفحه ی 104و105 تدریس شد.
زنگ سوم:ریاضی(جمع و تفریق اعداد سه رقمی با شکل و انتقال توضیح داده شد)
زنگ چهارم:املای پای تخته از یک کلاغ چهل کلاغ گفته شد.
زنگ پنجم:علوم فصل 9 پرسیده شد.
زنگ ششم:تفکر قسمت ریاضی روز دوشنبه حل شد و اشکالات توضیح داده شد.
 
مسئولیت های دخترای گلم
کتاب تفکر چهارشنبه نوشته شود.
علوم از سوال 15تا28 مجدد پرسیده میشود.
تشهد و سلام تمرین شود.
 

گزارش20بهمن98
به نام خدای مهربان
 
زنگ اول:ورزش
زنگ دوم:ریاضی صفحه ی103و104 تدریس شد.
زنگ سوم:ریاضی در دفتر مشق کار شد.
زنگ چهارم:خوشنویسی
زنگ پنجم:قسمت فارسی کتاب تفکر حل شد.
زنگ ششم:هدیه های آسمانی درس13 تدریس شد.
 
مسئولیت های دخترای گلم
کتاب تفکر کامل شود.
هدیه درسهای9و10و12 خوانده شود.

گزارش19بهمن98
به نام خدای مهربان
 
زنگ اول:کتاب تفکر روز چهارشنبه قسمت آدینه حل شد و اشکالات توضیح داده شد.
زنگ دوم:تفکر روز شنبه کامل نوشته شد.
زنگ سوم:ریاضی صفحه ی 101و102 تدریس شد.
زنگ چهارم:روان خوانی از حکایت یک کلاغ چهل کلاغ
زنگ پنجم:علوم سوالات متن درس نوشته شد.
زنگ ششم:داستان برفی بزرگ میشود خوانده شد.
 
مسئولیت های دخترای گلم
علوم فصل 9 خوانده شود.
املای یک کلاغ و چهل کلاغ تمرین شود.
 

گزارش16بهمن98
به نام خالق هستی
 
زنگ اول:کتاب تفکر روز سه شنبه قسمت ریاضی پای تخته حل شد و اشکالات توضیح داده شد.
زنگ دوم:ادامه ی فصل 9 علوم نوشته شد.
زنگ سوم:ادامه ی سوالات علوم نوشته شد.
زنگ چهارم:ورزش
زنگ پنجم:نگارش صفحات66و67و68و68و70 نوشته شد.
زنگ ششم:قرآن صفحه ی 50و51 تدریس شد و بچه ها روانخوانی آن را تمرین کردند.
 
مسئولیتهای دخترای گلم
کتاب تفکر آدینه کامل شود.
تشهد و سلام تمرین شود.
قرآن صفحات48و49و50 تمرین شود.
ادامه ی سوالات فصل9 علوم خوانده شود.

گزارش15بهمن98
به نام خالق هستی
 
زنگ اول:کتاب تفکر روز دوشنبه حل شد و اشکالات توضیح داده شد.
زنگ دوم:ریاضی صفحه ی99و100 درس داده شد سپس در دفتر مشق ریاضی کار شد.
زنگ سوم:علوم پرسیده شد.
زنگ چهارم:نگارش صفحه ی65و66و67 نوشته شد.
زنگ پنجم:هدیه درس 11 تدریس شد.
زنگ ششم:تفکر قسمت فارسی خل شد.
 
مسئولیت های دخترای گلم
کتاب تفکر کامل شود.
هدیه درس 10 تشهد و سلام تمرین شود.

گزارش14بهمن98
به نام خالق هستی
 
زنگ اول:هنر
زنگ دوم:ریاضی صفحه ی98تدریس شد.
زنگ سوم:املا از درس فردوسی گفته شد.
زنگ چهارم:علوم از فصل 9 پرسیده شد.
زنگ پنجم:ریاضی در دفتر مشق کار شد.
زنگ ششم:کتاب داستان برفی بزرگ میشود خوانده شد.
 
مسئولیت های دخترای گلم
کتاب تفکر روز دوشنبه کامل حل شود.
علوم مجدد فصل 9 خوانده شود.
روان خوانی از حکایت یک کلاغ چهل کلاغ

گزارش12بهمن98
به نام خداوند بخشنده ی مهربان
 
زنگ اول:آدینه ی چهارشنبه پای تخته حل شد و اشکالات توضیح داده شد.
زنگ دوم:ریاضی صفحه ی 95و96 جمع فرآیندی اعداد سه رقمی تدریس شد.
زنگ سوم:علوم فصل 9 پرسش گروهی شد.
زنگ چهارم:ریاضی در دفتر مشق کار شد.
زنگ پنجم:فارسی یک کلاغ چهل کلاغ درس داده شد سپس روانخوانی از درس فردوسی انجام شد.
زنگ ششم:قسمتی از تفکر روز شنبه حل شد.
 
مسئولیتهای دخترای گلم
کتاب تفکر کامل شود.
هم معنی و مخالفها ی فردوسی حفظ شود.
علوم فصل 9 پرسش میشود.
روان خوانی یک کلاغ چهل کلاغ تمرین شود.