اخبار/مقالات
 
گزارش 16 بهمن ماه
به نام خدا
 
کتاب تفکر پای تخته حل و رفع اشکال گردید.
 
قرآن تدریس و درس جلسه ی قبل پرسیده شد.
 
کتاب ریاضی کامل گردید.
 
درس 18 اجتماعی تدریس شد.
 
هدیه پرسیده شد.
 
تکلیف
 
کتاب تفکر کامل شود.
 
اجتماعی خوانده شود.

گزارش 13 بهمن ماه
به نام خدا
 
کلاس خوشنویسی برگزار گردید.
 
کتاب تفکر چک شد.
 
قسمتی از فصل 10علوم تدریس گردید.(دو زنگ)
 
علوم فصل 9 و اجتماعی درس 17 پرسیده شد.
 
کلاس ورزش برگزار گردید.
 
تکلیف
 
کتاب تفکر کامل شود.
 
علوم فصل 10 خوانده شود.

گزارش 12 بهمن ماه
به نام خدا
 
ریاضی مبحث ضرب یک رقم در چند رقم به روش فرآیندی تدرس شد.
 
آزمونک ریاضی از مبحث ضرب برگزار گردید.
 
علوم فصل نیرو از همه پرسیده شد.
 
درس 16 اجتماعی پرسیده و درس 17 تدریس شد.
 
کتاب نگارش کامل گردید.
 
تکلیف
 
1- کتاب تفکر کامل شود.
 
2- اجتماعی درس 17 خوانده شود.
 
 

گزارش 6 بهمن ماه
به نام خدا
 
مبحث ضرب یک رقم در چند رقم تدریس و تمرین شد.
 
تدریس درس نویسنده ی کوچک کامل گردید.
 
کتاب تفکر چک شد.
 
هدیه درس 13 تدریس شد.
 
 
تکلیف
 
کتاب تفکر کامل شود.
 
 
 
 

گزارش 5 بهمن ماه
به نام خدا
 
کتاب تفکر چک و رفع اشکال گردید.
 
آزمون اجتماعی برگزار گردید.
 
فصل 8 علوم تدریس شد.
 
آزمون جامع برگزار شد.
 
درس 12 هدیه تدریس گردید.
 
تکلیف
 
1- رونویسی درس 11 انجام شود.
 
2- درس 12 هدیه خوانده شود.

گزارش 2 بهمن ماه
به نام خدا
 
کتاب تفکر چک و کامل گردید.
 
ریاضی تدریس وکتاب کامل شد.
 
هم معنی و مخالف و هم خانواده های درس 11 گفته شد.
 
آزمون ریاضی برگزار گردید.
 
قرآن تدریس شد.
 
تکلیف
 
کتاب تفکر کامل شود.
 
اجتماعی از درس 8 تا 15 خوانده شود.

گزارش 30 دی ماه
به نام خدا
 
ریاضی مبحث خط ، نیم خط ، پاره خط تدریس و کتاب ریاضی کامل گردید.
 
آزمون ریاضی برگزار شد.
 
کتاب نگارش درس یار مهربان کامل شد.
 
مبحث مقایسه ی کسرها با دست ورزی تکرار و تمرین گردید.
 
تکلیف
 
1- فردا از درس های 8 و 9 و 10 املای دفتری گفته می شود.
 
2- روان خوانی درس 11 تمرین شود.

گزارش 28 دی ماه
به نام خدا
 
کتاب تفکر کامل شد.
 
ریاضی پای تخته تمرین حل شد.
 
فارسی درس 11 تدرس گردید.
 
اجتماعی درس 15 تدریس شد.
 
تکلیف
 
آزمون ریاضی برگزار می شود.
 
روان خوانی درس 11 تمرین شود.

گزارش 18 دی ماه
به نام خدا
 
کتاب تفکر چک شد.
 
ریاضی مبحث خط های موازی تدریس و کتاب ریاضی کامل شد.
 
واژه آموزی درس 10 فارسی تدریس و کامل گردید.
 
هدیه درس 10 پرسیده شد.
 
زنگ ورزش برگزار شد.
 
قرآن سوره اسراء تدریس گردید.
 
تکلیف
 
1- کتاب تفکر کامل شود.
 
2- هم معنی ها از درس 1 تا 5 خوانده شود.

گزارش 21 آبان ماه
به نام خدا
 
نگارش درس 4 کامل شد.
 
کتاب تفکر چک و رفع اشکال شد.
 
علوم فصل 4 تدریس و قسمتی از سوال های فصل گفته شد.
 
مثل هرچه کنی به خود کنی تدریس گردید.
 
تکالیف
 
کتاب تفکر کامل شود.
 
علوم فصل 4 خوانده شود.