پیام رسان
 
گیرنده
 
     
 
     
گزارش روزانه - کلاس ششم ب
 
30 بهمن ماه
به نام خداوند رنگین کمان
 
1- فعالیت کاردر صفحه ی 102 و  103 کتاب ریاضی تدریس گردید. 
 
2- تمرینات ریاضی مورخ 11/29 از تفکر بررسی گردید. 
 
3- مفاهیم ریاضی عمود منصف،پاره خط ،نیم خط ،متمم ومکمل ،رسم ارتفاع ،شناخت ارتفاع و ویژگی های آن مجددا دوره گردید.
 
4 -دانش آموزان انشاهای خودرا خواندند.
  
 5- هدیه درس 12 تدریس گردید. 
 
6- کلاس ورزش برگزار شد. 
 
****************************************
***********************************************************
*********************************************************************
 
مسئولیت 
 
آدینه ی 22 از تفکر  حل شود.
 
مروری برتدریس صفحات 102 و 103 کتاب ریاضی صورت گیرد. (جهت یادگیری بهتر )
 
نقشه ی 87 یا 88  جغرافی در برگه ی   4 A کشیده شود. 
 
اعلام نامه های صفحه ی 123 نوشته وحفظ گردد.
 
اجتماعی درس 17 و 18 پرسیده می شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d

29بهمن ماه
به نام خالق هستی 
 
1- املای حافظه دیداری از همه دروس گفته شد.
 
2- علوم درس 10 صفحه ی (78 و 79) تدریس گردید .
 
3- تمرینات ریاضی مورخ 28|11 از تفکر حل گردید.
 
4- کلاس مهارت های زندگی برگزار گردید.
 
5- کلاس تست فارسی برگزار و رفع اشکال شد.
 
6- فارسی درس حکایت ،مترادف وهم خانواده ومعنی بعضی از جمله ها گفته شد.
 
7- اجتماعی درس 18 بخش اول تدریس گردید.
 
************************************************
******************************************************
**************************************************************
 
مسئولیت 
 
تمرینات ریاضی مورخ 11/15از تفکر حل شود. 
 
ریاضی تمرینات صفحه ی 92 و93از کتاب ریاضی نوشته شود. 
 
املا از درس 12 به صورت جمله نوشته شود.
 
 اجتماعی درس( 17) یا (18 )پرسیده می شود. 
 
 
 
 
 
 

29بهمن ماه
به نام خالق هستی 
 
1- املای حافظه دیداری از همه دروس گفته شد.
 
2- علوم درس 10 صفحه ی (78 و 79) تدریس گردید .
 
3- تمرینات ریاضی مورخ 28|11 از تفکر حل گردید.
 
4- کلاس مهارت های زندگی برگزار گردید.
 
5- کلاس تست فارسی برگزار و رفع اشکال شد.
 
6- فارسی درس حکایت ،مترادف وهم خانواده ومعنی بعضی از جمله ها گفته شد.

28 بهمن ماه
به نام خداوند رنگین کمان
 
1- علوم صفحه ی 75 و 76تدریس گردید
 
 2- کلاس تست علوم برگزار ورفع اشکال شد. 
 
3- فارسی درس آزاد 13 نوشته شد.  
 
4- گروهی از دانش آموزان معنی ابیات (شیر خدا )را نوشتند .
 
5- تمرینات فارسی مورخ 11/22الی 11/27از تفکر بررسی گردید.
 
6- تمرینات ریاضی صفحه ی 100 از کتاب ریاضی بررسی شد. 
 
7- تعدادی از تمرینات  صفحه ی 110  کتاب ریاضی چک گردید.
 
کلاس ورزش برگزار گردید.
 
************************************************
******************************************************
************************************************************************
 
مسئولیت :تمرینات ریاضی صفحه ی 106 از کتاب ریاضی انجام شود. 
تمرینات ریاضی وفارسی مورخ 11/28از تفکر حل گردد.
درس 9 علوم قسمت دوم از تفکر حل شود.

گزارش 27 بهمن ماه
 
 1 . کلاس نقاشی برگزار شد.
 
2 .فعالیت صفحه ی (98 - 99) کتاب ریاضی تدریس گردید.
 
3 . مساحت دایره مجددا دوره گردید.
 
4 . فارسی حفظ شعر شیر خدا ، از تعدادی از  دانش اموزان پرسیده شد. .
 
5 . تمرینات فارسی 11/15 ، آدینه ی (19) ، 11/21
از کتاب تفکر بررسی گردید.
 
6 . فعالیت صفحه ی (100) مجددا توضیح داده شد  .
 
7 . برگزاری کارگاه ریاضی جهت درک بهتر مساحت دایره صورت گرفت.
 
8 . اجتماعی درس (16) کامل گردید.
 
9. تمرینات ریاضی و فارسی 11/26 از کتاب تفکر بررسی گردید.
 
10. نحوه ی به دست آوردن مساحت های ترکیبی و رنگی آموزش داده شد.
 
11. درس (17) اجتماعی تدریس گردید.
 
12. علوم صفحات (74-73) تدریس و آزمایشات  مربوط به
درس انجام گردید.
 
**********************************************************************
*************************************************
***************************
 
1 . تمرینات  ریاضی  و  فارسی  مورخ  27  /  11  از  تفکر  حل  شود  .
 
2 . تمرینات  ریاضی  صفحات ((  100-101))  از  کتاب  ریاضی  حل  شود  .
 
3  .  تدریس صفحات (98-99) کتاب ریاضی مجددا مرور شود.

27 بهمن ماه
به نام خالق هستی 
1- اجتماعی درس 16 کامل ودرس 17 تدریس شد . 
 2- شعر شیر خدا از گروهی پرسیده شد .
 3- علوم صفحه ی 73 و74 تدریس شد. 
 4- (یاد آوری مساحت دایره )فعالیت صفحه ی 98 از کتاب ریاضی تدریس گردید. 
 5- فعالیت صفحه ی 99 از کتاب ریاضی تدریس گردید.  
6- صفحه ی 100 تا ابتدای کار در کلاس از کتاب ریاضی تدریس گردید.
 

26 بهمن ماه
به نام خداوند جان آفرین 
 
1-تمرینات ریاضی مورخ 11/22  از تفکر  چک گردید.
 
2-تعدادی از تمرینات ریاضی آدینه ی  شماره ی 21 چک گردید.
 
 3- علوم از همه دانش آموزان پرسیده شد .
 
  4 - صفحه ی 73 از کتاب علوم تدریس و آزمایش های مربوط به درس انجام گردید .
 
 5- مترادف های شعر (شیر خدا ) و معنی ابیات آن گفته شد .
 
 6- تمرینات فارسی مورخ 11/15 آدینه ی شماره ی 16 از تفکر بررسی گردید. 
 
 7- تمرینات  فارسی مورخ 11/19و 11/20 از تفکر بررسی شد. 
 
 8- کلاس مهارت برگزار کردید.
 
 9-قرآن صفحه ی 79 تا 88 تدریس گردید .
 
*************************************
***************************************************
***********************************************************
 
مسئولیت : تمرینات ریاضی مورخ 11/26 از تفکر انجام شود .
 
تمرینات فارسی مورخ 11/21 از تفکر نوشته شود. 
 
2صفحه ی اول درس9 علوم ازتفکر حل گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *******************************************
 
 
 

21 بهمن ماه
به نام خداوند بخشنده و مهربان
 
1- صفحات 93 و 96 از کتاب ریاضی حل گردید.
 
2-کلاس تفکر و پژوهش برگزار گردید.
 
3-شعر شیر خدا از همه ی دانش آموزان پرسیده شد.
 
4-کلاس تست فارسی برگزار گردید.
 
5-تبدیل واحد های مربوط به محاسبه ی حجم مجددا دوره گردید.
 
6-تمرینات ریاضی مورخ 11/21 از تفکر بررسی شد.
 
7-تمرینات ریاضی مورخ 11/20 از تفکر بررسی شد.
 
8-کلاس ورزش برگزار گردید.
 
******************************************************
***********************************************
*************************************
 
مسئولیت
 
صفحه ی 97 کتاب ریاضی حل گردد.
 
تمرینات ریاضی مورخ 11/22 از تفکر حل شود.
 
درس 13 و 14 از اجتماعی مطالعه چهار شنبه پرسیده می شود.
 
5 خط دوم (شعر شیر خدا ) نوشته و حفظ شود.
 
 
 
 
 

یک شنبه 20 بهمن ماه
به نام خداوند رنگین کمان 
1- علوم صفحه 71 پاسخ داده شد و صفحه 72 تدریس و آزمایشهای مربوط به درس انجام شد .
2- اجتماعی بخش اول درس 15 تدریس و سوالات متن درس گفته شد .
3- تمرینات ریاضی مورخ 11/19 از تفکربررسی گردید .
4- تمرین صفحه 92 ریاضی بررسی گردید . 
5- کلاس نقاشی برگزار شد .
6- هدیه سوالات درس 11 گفته شد . 
7- نمایش درس آداب معاشرت هدیه ( زود قضاوت کردن ) توسط دانش آموزان اجرا شد .
8- نکات دستوری درس 12 ساخت فعل امر توضیح داده و نوشته شد .
************************************************
مسئولیت ها : تمرینات ریاضی مورخ 11/20 از تفکر حل شود.
5 بیت اول شعر شیر خدا حفظ و نوشته شود .