پیام رسان
 
گیرنده
 
     
 
     
اخبار/مقالات
 
28 بهمن 98
 
زنگ اول :تمرین وتکرار شعر جشن الفبا وسوره های قرانی انجام شد. .
زنگ دوم :روانخوانی دروس انجام گردید.
زنگ سوم : املا در دفترمشق کلاسی از دروس کتاب فارسی  گفته   شد.
زنگ  چهارم :کتاب تفکر تلاش صفحه ی 82 الی 85 تدریس شد..
زنگ پنجم : الگوی ریاضی تمرین وتکرار  گردید.
زنگ ششم :کلاس ورزش برگزار گردید.
تکلیف  در منزل
در دفتر مشق کلاسی از روی نشانه ی (و ) استثنا نوشته شود

27 بهمن 98
 
زنگ اول :کتاب  قران صفحه ی 56 الی 58 تدریس شد. .
زنگ دوم :کتاب علوم صفحه ی70 الی 75 تدریس گردید.
زنگ سوم : املائ در دفتر املاء از نشانه ی {خ} گفته   شد.
زنگ  چهارم :کتاب ریاضی صفحه ی 124 الی 126 تدریس شد..
زنگ پنجم : بازی به یاد سپاری کلمات ومتضاد وهم معنی  انجام  گردید.
زنگ ششم :کلاس نقاشی برگزار گردید.
تکلیف  در منزل
دفتر مشق  اماده  صفحه ی 16 انجام شود

26 بهمن 98
 
زنگ اول :کتاب  فارسی بخوانیم صفحه ی 68 و69 تدریس شد. .
زنگ دوم :کتاب فارسی بنویسیم صفحه ی 89 و90 انجام گردید.
زنگ سوم : املائ  پای تخته ای از نشانه های تدریس شده گفته   شد.
زنگ  چهارم :کتاب ریاضی صفحه ی 120 الی 123 تدریس شد..
زنگ پنجم : بازی به یاد سپاری کلمات انجام  گردید.
زنگ ششم :کلاس مهارت برگزار گردید.
تکلیف  در منزل
دفتر مشق  اماده  صفحه ی 15 انجام شود
 

21 بهمن 98
 
زنگ اول :روان خوانی از کتاب بخوانیم انجام  شد .
زنگ دوم :انجام عمل تفریق برروی محور اعداد تدریس گردید.
زنگ سوم : املائ  پای تخته ای از نشانه های تدریس شده گفته   شد.
زنگ  چهارم :کتاب ریاضی صفحه ی 118 الی 119 تدریس شد..
زنگ پنجم : بازی به یاد سپاری کلماتانجام  گردید.
زنگ ششم :کلاس ورزش برگزار گردید.
تکلیف  در منزل
سر مشق دردفتر مشق انجام شود

20 بهمن 98
 
زنگ اول :کتاب قران صفحه ی57 تدریس شد .
زنگ دوم : کتاب علوم صفحه ی 67 الی 69تدریس گردید.
زنگ سوم : املائ از نشانه ی (ف) گفته   شد.
زنگ  چهارم :کتاب ریاضی صفحه ی 113 الی 117 تدریس شد..
زنگ پنجم : کتاب تفکر تلاش قسمت فارسی   صفحه ی101 الی 104 انجام  گردید.
زنگ ششم :کلاس نقاشی برگزار گردید.
تکلیف  در منزل
صفحه ی13 دفتر مشق انجام شود

19 بهمن 98
 
زنگ اول :کتاب فارسی بخوانیم صفحه ی 67 تدریس شد .
زنگ دوم : کتاب بنویسیم صفحه ی 87 و88تدریس گردید.
زنگ سوم : استفاده ی کلمات متضاد در جمله  تدریس  شد.
زنگ  چهارم :کتاب ریاضی صفحه ی 113 الی 117 تدریس شد..
زنگ پنجم : کتاب تفکر تلاش قسمت ریاضی   صفحه ی11 الی 14 انجام  گردید.
زنگ ششم :کلاس مهارت برگزار گردید.
تکلیف  در منزل
صفحه ی12 دفتر مشق انجام شود
 
 

16 بهمن 98
 
زنگ اول :از روی  درس نشانه ی (ل) در دفتر مشق سر مشق داده شد .
زنگ دوم : جمله سازی با کلمات سخت در دفتر مشق انجام گردید.
زنگ سوم : استفاده ی کلمات متضاد در جمله  تدریس  شد.
زنگ  چهارم :املاء از نشانه ی  (گ)  در  صفحه ی دوم گفته شد .
زنگ پنجم : کتاب تفکر تلاش قسمت فارسی انجام  گردید.
زنگ ششم :جشن 22 بهمن در حیاط مدرسه برگزار گردید.
تکلیف  در منزل
صفحه ی12 دفتر مشق انجام شود
 

15 بهمن 98
 
زنگ اول :کتاب فارسی بخوانیم صفحه ی 65 تدریس  گردید .
زنگ دوم : کتاب فارسی بنویسیم صفحه ی 85 و86 تدریس گردید.
زنگ سوم :کلمات متضاد در کلاس تدریس  شد.
زنگ  چهارم :املاء از نشانه ی  (گ) گفته شد .
زنگ پنجم : کتاب تفکر تلاش قسمت ریا ضی صفحه7 الی 10  تدریس گردید.
زنگ ششم :جمله سازی سوالی تدریس گردید.
تکلیف  در منزل
صفحه ی11 دفتر مشق انجام شود
 

14 بهمن 98
 
زنگ اول :تمرین روانخوانی انجام  گردید .
زنگ دوم : کتاب تفکر تلاش  قسمت فارسی  صفحه 91 الی 95 انجام گردید.
زنگ سوم :ریا ضی  تمرین تکرار جمع شانه ای انجام  شد.
زنگ  چهارم :املاء پای تخته ای گفته شد .
زنگ پنجم : کتاب تفکر تلاش قسمت ریا ضی صفحه7 الی 10  تدریس گردید.
زنگ ششم :کلاس ورزش  برگزار گردید.
تکلیف  در منزل
صفحه ی 10 دفتر مشق انجام شود

13 بهمن 98
 
زنگ اول :فارسی بخوانیم صفحه ی 64 تدریس گردید .
زنگ دوم : کتاب بنویسیم صفحه ی83و84 انجام گردید.
زنگ سوم :ریا ضی جمع شانه ای تدریس شد.
زنگ  چهارم :املاء از درس (پ) گفته شد .
زنگ پنجم :ریا ضی صفحه ی 110 ال 112 تدریس گردید.
زنگ ششم :کلاس نقاشی برگزار گردید.
تکلیف  در منزل
صفحه ی 9 دفتر مشق انجام شود