اخبار/مقالات
 
گزارش روزانه 98/8/21
به نام خدای مهربان
1-ریاضی: ریاضی تفکر و تلاش حل شد.
2-فارسی:نشانه ی (س) تدریس شد.
3-بخوانیم: از درس مدرسه روانخوانی شد.
4-بنویسیم: جمله نویسی از درس (م) نوشته شد.
5-قرآن:سوره ی کوثر قراعت شد.
6-تکالیف انجام گرفت.
خدانگهدار

گزارش روزانه 98/8/20
به نام خدا
1-ریاضی:تم (8)کامل تدریس شد.
2-ریاضی:کار  با ابزار تمرین وتکرار شد.
3-فارسی :از درس (م) املا ی تابلویی کار شد.
4-ورزش: توسط مربی مربوطه انجام گرفت.
5-تکلیف انجام گرفت.

گزارش روزانه98/8/19
به نام خداوند بخشنده ی مهربان
1-ریاضی : یک صفحه از تم (8) تدریس شد.
2-ریاضی:الگو یابی تمرین و تکرار شد.
3-علوم:درس دنیای جانوران پرسش شد.
4-فارسی:درس مدرسه روانخوانی پرسش شد.
5-فارسی: از درس (م) جمله سازی شد.
خدانگهدار
 

گزارش روزانه 98/8/18
به نام خالق یکتا
1-ریاضی: دو صفحه از تم (8) تدریس شد.
2-فارسی: درس مدرسه تدریس  و روانخوانی شد.
3-قرآن: سوره ی کوثر قراعت شد.
4-بنویسیم : از درس (م) کلمه نویسی به عمل آمد.
5-کتاب تفکر وتلاش (آدینه) کامل شد. 
خدانگهدار

گزارش روزانه98/8/13
به نام خالق بی همتا
سلام
1- ریاضی صفحه ی 48 تدریس شد.
2-فارسی جداسازی کلمات انجام شد
3-ورزش توسط مربی مربوطه انجام گرفت.
4-عکس از دانش آموزان گرفته شد.
5-علوم درس دنیای جانوران تدریس شد.
6-تکالیف مربوطه انجام گرفت.
خدانگهدار

گزارش روزانه 98/8/12
به نام خدای مهربان
سلام دوستان
1-ریاضی:صفحه ی (46) ریاضی تدریس شد.
2-فارسی: درس باد تدریس شد.
3-قرآن: سوره ی عصر قراعت شد.
4-: نشانه ی (د) تدریس شد.
5-نوشتن (د) تمرین شد.
6- تکالیف مربوطه انجام گرفت.

گزارش روزانه 98/8/11
به نام خداوند مهربان
1-ریاضی :دوصفحه از تم 7 تدریس شد.
2-قرآن: درس سوم تدریس به عمل آمد.
.3-علوم: دو صفحه از دنیای جانوران تدریس شد.
4-فارسی : با نشانه های خوانده شده کلمه ی جدیدساخته شد.
5-ورزش توسط مربی مربوطه انجام گرفت.
تکالیف مربوط به درس نوشته شد.

گزارش روزانه 98/8/1
 
به نام خدا
1-فارسی:درس 1 (آب) تدریس شد.
2-ریاضی:کتاب تفکر تلاش قسمت ریاضی حل شد.
3-هنر:توسط معلم مربوطه تدریس شد.
4-علوم:رعایت ایمنی به سلامتی ما کمک می کند تدریس شد.
5- بازی و آموزش جدول سودوکو انجام گرفت.
6-تکالیف مربوط به درس انجام گرفت.
خدانگهدار

گزارش روزانه 98/7/30
به نام خدای مهربان
با سلام فعالیت امروز 
1-قرآن: سوره ی کوثر قراعت شد.
2-ریاضی:دوصفحه از تم6 تدریس شد.
3-فارسی:نشانه ی (آا)تدریس شد.
4-با نشانه ی آ کلمه ساخته شد.
5-تمرین نوشتن نشانه ی آ انجام گرفت.
6-تکالیف انجام شد.
خدانگهدار

گزارش روزانه 98/7/29
به نام خدای منان
سلام به همراهان ودوستان خوبم
1-فارسی: نگاره ی(10) روانخوانی به عمل آمد.
2-فارسی : هم آغازها و هم پایان ها تمرین و تکرار شد.
3-ورزش :توسط مربی مربوطه انجام گرفت.
4-علوم: درس بازی و نشاط تدریس شد.
5- ریاضی: تم (5)کامل تدریس شد. الگو یابی  تمرین و تکرار شد.
6-تکلیف نوشته شد.
خدا نگهدارتان