گزارشات روزانه مربوط به کلاس سوم/ آموزگار: سرکار خانم مودتی
 
دوشنبه 28 بهمن
کتاب ریاضی را حل کردیم
تدریس فارسی انجام شد
اجتماعی پرسیده شد
تفکر و تلاش بررسی و حل شد
علوم توضیح داده شد
مسئولیت
تفکر و تلاش انجام شود
فردا ارزشیابی ضرب و تقسیم داریم
 
 

یکشنبه 27بهمن
 
فارسی تمرین انجام شد
علوم تدریس شد
تفکر و تلاش تمرین شد
هدیه ها تدریس شد
مسئولیت
تفکر انجام شود
تکلیف مهارتی انجام شود
اجتماعی درسهای 12و 13و 14و 15 خوانده شود
 
 

شنبه 26بهمن
کتاب ریاضی حل شد
تدریس ریاضی انجام شد
تفکر و تلاش بررسی شد
زنگ مهرت برگزار شد
زنگ ورزش برگزار شد
مسئولیت
تفکر و تلاش انجام شود

شنبه 19 بهمن
کتاب ریاضی حل شد
فارسی تدریس شد
تفکر وتلاش بررسی و حل شد
علوم پرسیده شد
زنگ ورزش برگزار شد
مسئولیت
تفکر و تلاش انجام شود
فردا از درسهای 8 و 9 و10 و11 فارسی املا خواهیم داشت

چهار شنبه 16 بهمن
کتاب ریاضی انجام شد
هدیه ها تدریس شد
 تفکر و تلاش انجام شد
ارزشیابی ضرب انجام شد
زنگ نقاشی برگزار شد
مسئولیت
آدینه انجام شود
تکلیف مهات محور انجام شود
اجتماعی مطالعه شود

سه شنبه 15 بهمن
علوم فصل نیرو تمام شد
قرآن تدریس شد
تفکر و تلاش بررسی و انجام شد
هدیه ها تدریس شد 
اجتماعی تدریس شد
زنگ ورزش برگزار شد
مسئولیت
تفکر و تلاش انجام شود 
علوم مطالعه شود
 
 

دوشنبه 14 بهمن
ریاضی تدریس شد
تفکر و تلاش بررسی شد
املا به صورت بازی و نوشتن در دفتر انجام شد
زنگ مهارت انجام شد
روانخوانی انجام شد
مسئولیت
تفکر و تلاش انجام شود
اجتماعی درس 16 و 17 خوانده شود
 
 

یکشنبه 13 بهمن
تدریس ریاضی انجام شد 
علوم فصل نیرو 2 تکمیل شد
تفکر و تلاش بررسی شد
زنگ خوشنویسی برگزار شد
مسئولیت
تفکر انجام شود 
درس 10 و 11 و 12 هدیه ها خوانده شود 
املا قسمت اول درس نویسنده بزرگ تمرین شود
 
 

شنبه 12 بهمن
کتاب ریاضی انجام شد
قرآن داستان تدریس شد روانخوانی قرآن انجام شد
خواب خلیفه تدریس شد
تفکر و تلاش انجام شد
ورزش برگزار شد
مسئولیت
تفکر و تلاش انجام شود

سه شنبه 8 بهمن
علوم فصل نیرو 2 تدریس شد
قرآن روانخوانی شد
تفکر و تلاش انجام شد
هدیه تدریس شد
اجتماعی تدریس شد
 ورزش برگزار شد
مسئولیت
آدینه و تفکرانجام شود
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  آرشیو مطلب‌ها