کادر اداری و اجرایی
 
 
پیش دبستان و دبستان پروین اعتصامی شعبه اول:
 
مدیر: سرکار خانم فاطمه مهیار
 
معاون آموزشی: سرکار خانم زهرا ساسانی
 
معاون آموزشی و برنامه ریزی: سرکار خانم مریم رجبی ورزنی
 
معاون مالی: سرکار خانم زهرا بیان
 
معاون اجرایی: سرکار خانم مریم نظامی
 
معاون پرورشی: سرکار خانم زهرا نجاری 
 
روابط عمومی و انتشارات: سرکار خانم زهرا مهیار
 
حسابداری: سرکار خانم آسیه حسین زاده
 
متصدی رایانه : سرکار خانم معصومه غلامی
 
فناوری : سرکار خانم زهرا غلامی
 
ناظم: سرکار خانم فرشته زرین کلاه
 
مربّی بهداشت: سرکار خانم لیلا دواچیان
 
خدمتگزاران:سرکار خانم نرگیس برخی ـ سرکار خانم صفورا نوید
 
 
پیش دبستان و دبستان پروین اعتصامی شعبه دوم:
 
 
مدیر: سرکار خانم سید اعظم موسوی مدنی
 
معاون آموزشی: سرکار خانم نسرین غریب نواز شربیانی ـ سرکار خانم زیبا نشایی
 
معاون مالی: سرکار خانم عطیه کاظم زاده
 
معاون اجرایی: سرکار خانم یاسمن شادی
 
معاون پرورشی: سرکار خانم زهرا نجاری