گزارشات روزانه مربوط به کلاس اول / آموزگار: سرکار خانم سلطانپور
 
چهارشنبه 30 بهمن
((( درود به شما بزرگواران )))
 
زنگ اول : بعد از ورزش صبحگاهی و تلاوت سوره ی نصر ، با حضور مربی محترم ، زنگ هنر برگزار گردید.
 
زنگ دوم : قسمتی از کتاب تفکر و تلاش درس ریاضی صفحه ی 15 تا 17 حل و بررسی شد.
 
زنگ سوم : یک صفحه از کتاب نگارش فارسی کامل گردید.
 
زنگ چهارم : از نشانه ی 4 شکلی ( ه ) در کتاب پروین اعتصامی روان خوانی صورت پذیرفت.
 
زنگ پنجم : املا از نشانه ی ( ق ) در کتاب من و نوشته هایم گفته شد.
 
زنگ ششم : به انجام قسمتی از دفتر تمرین صفحه ی 18 پرداختیم.
 
تکلیف : صفحه ی 18 در دفتر تمرین کامل گردد. آدینه ی شماره ی 15 در کتاب تفکر و تلاش انجام شود.
روان خوانی از نشانه ی 4 شکلی ( ه ) فراموش نگردد.
 
*** توجه توجه ***
 لطفا دختر های گلم  برگه های آزمون مرات را در روز شنبه حتما به همراه داشته باشند
نوشتن 7 خط املا از نشانه ی 4 شکلی ( ه ) ضروری نیست اما  نوشتن آن منجر به دریافت یک ستاره امتیازی است
شنبه روز جایزه است ، به دانش آموزانی که بدون غلط و روان از نشانه  ( اُ استثنا ) و نشانه 4 شکلی ( ه )
در کتاب پروین اعتصامی روان خوانی کنند جایزه تعلق می گیرد
 
*** آخر هفته ی با نشاط  و خوبی  را پیش رو داشته باشید ***
 
 
 
 

گزارش سه شنبه 29 بهمن
((( با عرض سلام و ادب به شما همراهان پروین اعتصامی 2 )))
 
زنگ اول : بعد از  ورزش صبحگاهی قسمتی از کتاب تفکر و تلاش درس ریاضی حل و بررسی گردید.
 
زنگ دوم : روان خوانی از نشانه ی ( اُ استثنا ) کتاب پروین اعتصامی صورت گرفت.
 
زنگ سوم : قسمتی از کتاب تفکر و تلاش درس فارسی کامل شد.
 
زنگ چهارم : نشانه ی 4 شکلی جدید ( ه ) همراه با شعر و ترکیبات آن تدریس گردید.
 
زنگ پنجم : در این زنگ به برگزاری یک آزمون از درس علوم و روان خوانی از
قسمت کلمات نشانه ی ( ه ) کتاب پروین اعتصامی پرداختیم.
 
زنگ ششم : قسمتی از صفحه ی 17 دفتر تمرین انجام شد.
 
تکلیف : صفحه ی 17 در دفتر تمرین کامل شود. روخوانی از قسمت کلمات نشانه ی ( ه )
کتاب پروین اعتصامی و هچنین 5 خط املا  فراموش نشود.
و از عدد 50 تا 100 عدد نویسی کن گل ناز
 
*** همواره سربلند و دل شاد باشید ***
 
 

گزارش دوشنبه 28 بهمن
((( با عرض سلام و ادب به شما دوستان عزیز )))
 
زنگ اول : بعد از ورزش صبحگاهی و تلاوت سوره ی نصر ، تمرینات تم 18 ریاضی پایان یافت.
 
زنگ دوم : یک صفحه از کتاب نگارش فارسی کامل گردید.
 
زنگ سوم : قسمتی از کتاب قرآن و کتاب علوم را همراه با سی دی میشا و کوشا در کلاس تمرین کردیم.
 
زنگ چهارم : با حضور مربی مربوطه ، زنگ ورزش برگزار گردید.
 
زنگ پنجم : به انجام قسمتی از کتاب تفکر و تلاش درس فارسی پرداختیم.
 
زنگ ششم : در این زنگ املای نشانه ی ( خ ) در کتاب من و نوشته هایم کامل شد.
 
تکلیف : صفحه ی 16 در دفتر تمرین کامل گردد. روان خوانی از نشانه ی ( اُ استثنا ) و نوشتن 5 خط املا فراموش نشود.
 
*** روز خوبی را پیش رو داشته باشید ***

'گزارش یکشنبه 27 بهمن
((( با سلام و عرض خسته نباشید به شما همراهان گرامی )))
 
زنگ اول: بعد از ورزش صبحگاهی و تلاوت سوره ی نصر ، دو صفحه از تمرینات تم 18 ریاضی حل و بررسی گردید.
 
زنگ دوم : نشانه ی جدید ( اُ استثنا ) همراه با شعر و ترکیبات آن تدریس گردید.
 
زنگ سوم : یک صفحه از کتاب نگارش فارسی مربوط به نشانه ی جدید کامل شد و روان خوانی از قسمت
کلمات ( اُ استثنا ) کتاب پروین اعتصامی صورت گرفت.
 
زنگ چهارم : به املای نشانه ی ( ف ) در کتاب من و نوشته هایم پرداختیم.
 
زنگ پنجم: در این زنگ تمرین از کتاب فارسی خوانداری همراه با سی دی میشا و کوشا انجام پذیرفت.
 
زنگ ششم : قسمتی از صفحه ی 15 در دفتر تمرین را کامل کردیم.
 
تکلیف : صفحه ی 15 دفتر تمرین کامل شود. روان خوانی از قسمت کلمات نشانه ی ( اُ استثنا )
کتاب پروین اعتصامی و همچنین 5 خط املا از قسمت کلمات فراموش نشود.
** توجه **
دختران گلی که دفتر املا را در منزل جا گذاشتند و دیکته ی شب را ننوشتند موظف به نوشتن 2 املا میباشند
 
(( اوقات تان بخیر و خوشی ))

گزارش شنبه 26 بهمن
((( با سلام و عرض خسته نباشید به شما همراهان عزیز )))
 
زنگ اول : بعد از ورزش تمرکز و تلاوت سوره ی نصر ، قسمتی از تم شماره 18 ریاضی تدریس گردید.
 
زنگ دوم : روان خوانی از نشانه ی ( ج ) کتاب پروین اعتصامی صورت گرفت.
 
زنگ سوم : با حضور مربی مربوطه ، زنگ مهارتها برگزار شد.
 
زنگ چهارم : به برگزاری جشن اسم ( گندم جان ) در کلاس گذشت.
 
زنگ پنجم : به املای ( گ ) در کتاب من و نوشته هایم پرداختیم.
 
زنگ ششم : قسمتی از صفحه ی 14 در دفتر تمرین کامل شد.
 
تکلیف : صفحه ی 14 در دفتر تمرین کامل شود، روان خوانی از نشانه ی ( ج )
** تمرین بیشتر ** شود و نوشتن 7 خط املا فراموش نگردد. با سپاس
 
((( آدینه تان به خیر و خوشی )))
 

گزارش دوشنبه 21 بهمن
((( با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما همراهان همیشگی )))
 
زنگ اول : بعد از ورزش صبحگاهی و تلاوت سوره ی نصر ، عدد نویسی از 0 تا 99 صورت پذیرفت.
 
زنگ دوم : دو صفحه از کتاب نگارش فارسی کامل شد.
 
زنگ سوم : در این زنگ از نشانه ی ( ل و ج ) املا گفتیم.
 
زنگ چهارم : با حضور مربی مربوطه ، زنگ ورزش برگزار گردید.
 
زنگ پنجم : قسمتی از کتاب تفکر و تلاش مربوط به درس فارسی کامل شد.
 
زنگ ششم : به روان خوانی از نشانه ی ( ل و ج ) در  کتاب پروین اعتصامی پرداختیم.
 
تکلیف : نوشتن 50 تا 99 به عدد در دفتر املا و روان خوانی از نشانه ی ( ج ) فراموش نشود.
صفحه ی 71 تا 75 از کتاب تفکر و تلاش قسمت فارسی کامل گردد. با سپاس
 
*** آدینه تان بخیر و خوشی ***

'گزارش یکشنبه 20 بهمن
((( با عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان )))
 
زنگ اول : بعد از ورزش صبحگاهی و تلاوت سوره ی نصر ، عدد نویسی از 0 تا 99 صورت گرفت.
 
زنگ دوم : نشانه ی جدید ( ج ) همراه با شعر و ترکیبات آن تدریس گردید.
 
زنگ سوم : روان خوانی از ترکیبات نشانه ی ( ج ) در کلاس انجام شد.
 
زنگ چهارم: به املای نشانه ی ( پ) در کتاب من و نوشته هایم پرداختیم.
 
زنگ پنجم : در این زنگ از نشانه ی ( ج ) در کتاب پروین اعتصامی توسط دانش آموزان تمرین روان خوانی کردیم.
 
زنگ ششم : به ادامه ی روان خوانی در کتاب پروین اعتصامی گذشت.
 
تکلیف : روان خوانی از نشانه ی ( ج ) و نوشتن 5 خط املا فراموش نشود. صفحه ی 14 در دفتر تمرین کامل گردد.
 
*** سربلند و پیروز باشید ***

 

گزارش شنبه 19 بهمن
((( به نام ایزد منان )))
 
زنگ اول : بعد از ورزش صبحگاهی و تلاوت سوره ی نصر، قسمتی از درس ریاضی کتاب تفکر و تلاش حل و بررسی گردید.
 
زنگ دوم : دو صفحه از کتاب نگارش فارسی کامل شد.
 
زنگ سوم : با حضور مربی محترم ، زنگ مهارتها برگزار گردید.
 
زنگ چهارم : قسمتی از کتاب قرآن همراه با پیام قرآنی آن تدریس شد و روان خوانی از قسمت کلمات نشانه ی ( ل ) صورت پذیرفت.
 
زنگ پنجم : جشن اسم ( یکتا جون ) در کلاس برگزار گردید.
 
زنگ ششم : قسمتی از صفحه ی 12 در دفتر تمرین کامل شد.
 
تکلیف : صفحه ی 12 دفتر تمرین کامل شود . روان خوانی ایران خاک دلیران از نشانه ی ( ل ) در کتا پروین اعتصامی تمرین بیشتر گردد و
نوشتن 5 خط املا از نشانه ی ( ل ) فراموش نشود. با سپاس
 
*** اوقات خوشی را سپری کنید ***

گزارش چهارشنبه 16 بهمن
((( با عرض سلام و ادب به شما همراهان عزیز پروین اعتصامی )))
 
زنگ اول : بعد از ورزش صبحگاهی با حضور مربی مربوطه زنگ هنر برگزار گردید.
 
زنگ دوم : در این زنگ تمرینات تم 17 ریاضی پایان یافت و جمع و تفریق روی محور تدریس شد.
 
زنگ سوم : قسمتی از تمرینات فارسی و ریاضی کتاب تفکر و تلاش انجام گردید.
 
زنگ چهارم : نشانه ی ( ل ) همراه با شعر و ترکیبات آن تدریس شد.
 
زنگ پنجم : از درس ( ق و ل ) روان خوانی صورت پذیرفت.
 
زنگ ششم : قسمتی از صفحه ی 10 در دفتر تمرین کامل گردید.
 
تکلیف : آدینه ی شماره ی 14 تفکر و تلاش انجام شود ، صفحه ی 10 و 11 در دفتر تمرین کامل گردد.
روان خوانی از نشانه های ( ق و ل ) تمرین شود و نوشتن 5 خط املا از کلمه های نشانه ی ( ل ) فراموش نشود.
 
***  آدینه تان بخیر ***
 

گزارش سه شنبه 15 بهمن
((( به نام او که مهربان است و مهربانی را دوست دارد )))
 
زنگ اول : بعد از ورزش صبحگاهی و تلاوت سوره ی نصر ، قسمتی از تمرینات تم 17 ریاضی حل و بررسی گردید.
 
زنگ دوم : یک صفحه از کتاب نگارش فارسی کامل شد.
 
زنگ سوم : از نشانه ی ( ق ) توسط دختران گل روان خوانی کردیم.
 
زنگ چهارم : املای نشانه ی ( و ) در کتاب من و نوشته هایم کامل شد.
 
زنگ پنجم : از سه فصل آخر علوم ارزشیابی شفاهی صورت پذیرفت.
 
زنگ ششم : قسمتی از کتاب تفکر و تلاش فارسی کامل گردید.
 
تکلیف : روان خوانی از نشانه ی ( ق ) کتاب پروین اعتصامی تکرار و تمرین شود و نوشتن 5 خط املا فراموش نشود.
اعداد 0 تا 50 عدد نویسی شود.
 
*** در پناه حق باشید ***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  آرشیو خبر‌ها